Teẓẓi tafunast teccur taqduḥt

Yura-tt: Ɛebdelɛaziz ḤANNUN

Zzman, teẓẓi-dd yijjen temɣart aceffay zi tfunast , teccur taqduḥt. Tegga-tt x uzellif teṭṭef abrid ad traḥ ad tezzenz aceffay-nni. Amen teggur txarres  » min ɣa ggeɣ i tenεacin i dd-ɣa rreɣ zeg uceffay..? Ad sɣeɣ cway n tyaẓiḍin a dayi-dd-aṛunt timellalin, a tent-zzenzeɣ ad sɣeɣ lmelf ( min yeṛṛḍen sḥab agla) ad ggeɣ tiseɣnas isekk°an… Ataf xmi dd-ɣa εedduɣ ɣer ssuq ad zzenzeɣ timellalin, qeε iḥudriyen n ddcar a dayi-xsen ad rzun a dd ɣer-i awḍen.

Timeddukal-inu ad asment a dayi-ḥesdent, maca necc lexdenni wer ttsewwiqeɣ i ḥed, wen dayi-ɣa yinin ca, ad hezzeɣ tiɣerḍin-inu ad zelyeɣ aɣembub-inu ammu.. » qeε wer tsili awal aked yexf-nnes, tettwala taqduḥt-nni tewḍa-dd tefrikk°es di tmurt, aceffay iseyyeḥ. Wer tufi aceffay di teqduḥt ula d timellalin deg uyennir ula d tiseɣnas x yedmaren…

Zeg-s i dd-yeqqim wawal : « wer ḥesseb tifellusin ( tiyaziḍin) , al ɣa tessdel tyaẓiḍt ad tessefruri. »

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...