🔊 Taslemt i ittetten zi ṭṭerf

Yura-tt: H.TRANCHART. « MÉTHODE DE LECTURE BIEN LIRE ET COMPRENDRE ». P:107
Yesmezɣ-itt : Ɛebdelwaḥed ḤENNU.


Audio

Di min yeεdun, ttuɣa dinni ijjen teslemt tettedder deg wul n yeɣzar. Ttuɣa zi tt-idd ɣa yeffu, nettat tettett, min xef ma tekka iruḥ. Ttuɣa xmi i dd-ɣa yers ca n yizi x wudem n waman, hup! A x-as tbayeε, uca a t-tessergeb.

Taqareqra tawessart i ttuɣa yessnen mliḥ min ittemsaren di dduneyt, tenna-s: « Sel ɣer-i a taslemt i ittetten zi ṭṭerf, ɣer-m inegmaren! Aqa ttetted min ma tufid bla ma ad txarrsed. Ca n wass ad tennaɣed ».

Deg yijj n tuffut, teẓra teslemt ijj ukecca d azegza deg waman. Wer txarres qeε, tmarr ɣer-s deɣya, hup! iwa ha lexxu tsur!.


Tettwagg deg yijjen ubuqal di texxamt n Micline.
Micline, texs-itt mliḥ, tetticc-as ad tecc kul ass. Maca tettɣilem tedwel mliḥ? Ɛemmers. Yeqqim-as-dd yeɣzar-nnes d tlelli-nnes. D wa d lexlaṣ n uεeddis-nnes ameqqran. Amen yenna wi tt-yennan: « Bu uɛeddis ameqqran, ma a tt-yecc qeɛ, ma a tt-yejj qeɛ ».

Ɣer ɛawed: Uccen d tlata n ixennusen

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s