🔊 Taslemt i ittetten zi ṭṭerf

Yura-tt: H.TRANCHART. « MÉTHODE DE LECTURE BIEN LIRE ET COMPRENDRE ». P:107
Yesmezɣ-itt : Ɛebdelwaḥed ḤENNU.


Audio

Di min yeεdun, ttuɣa dinni ijjen teslemt tettedder deg wul n yeɣzar. Ttuɣa zi tt-idd ɣa yeffu, nettat tettett, min xef ma tekka iruḥ. Ttuɣa xmi i dd-ɣa yers ca n yizi x wudem n waman, hup! A x-as tbayeε, uca a t-tessergeb.

Taqareqra tawessart i ttuɣa yessnen mliḥ min ittemsaren di dduneyt, tenna-s: « Sel ɣer-i a taslemt i ittetten zi ṭṭerf, ɣer-m inegmaren! Aqa ttetted min ma tufid bla ma ad txarrsed. Ca n wass ad tennaɣed ».

Deg yijj n tuffut, teẓra teslemt ijj ukecca d azegza deg waman. Wer txarres qeε, tmarr ɣer-s deɣya, hup! iwa ha lexxu tsur!.


Tettwagg deg yijjen ubuqal di texxamt n Micline.
Micline, texs-itt mliḥ, tetticc-as ad tecc kul ass. Maca tettɣilem tedwel mliḥ? Ɛemmers. Yeqqim-as-dd yeɣzar-nnes d tlelli-nnes. D wa d lexlaṣ n uεeddis-nnes ameqqran. Amen yenna wi tt-yennan: « Bu uɛeddis ameqqran, ma a tt-yecc qeɛ, ma a tt-yejj qeɛ ».

Ɣer ɛawed: Uccen d tlata n ixennusen

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...