Tasekla tarifit tlellec s wamud amaynu n Ɛebdelḥamid Lyenduzi

Aɣlaf n wamud n Ɛebdelḥamid Lyenduzi « Tala i yeffuden »

Le Rifain

Awarn i « Fitu » i dd-yessufeɣ asegg°as n 2011, yessijj-dd x-aneɣ wezlawi Ɛebdelḥamid Lyenduzi zi jjdid s yijjen wamud n yezlan isemma-t: « Tala i yeffuden ».

Amud-a ad yili jer ifassen n imeḍfar d imeɣra n usefru Arifi deg wussan i dd-yusin. Tamessizwarut-nnes yura-tt Muḥemmed Farsi. Tbedd x usufeɣ-nnes tmesmunt n Ayt Sɛid. Ittwaḥsab d tafsart wiss tenɛac i dd-tessufeɣ tmesmunt-a.

Ɛebdelḥamid Lyenduzi, i yellan zeg ipilaren n usefru Arifi. Yettwassen ɣer yinni i itterran taynit i tsekla tarifit s tqessisin-nnes i ɣa yeqqimen zedɣent tawengimt. Asurif-a n usufeɣ n wamud wiss tnayen, d ijjen usurif i ɣa ilellcen iger n tsekla di Arif. D ijjen usurif i ɣa yejjen asefru asebḥan yezdeɣ tasedlist n tsekla tarifit i lebda.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...