tanfust d taquḍaḍt: Masin d weɣyul

Mostafa Ettalmouti

Inḍu xaf-s s uzeεεif zi teɣṛuḍt innufser-as jar teɣmas imzaryaḍ am zi ssa ar diha iḥart x tesḍart n ssem s tarjijjat i day-s ur-nnes iccat aṭṭas…

Massin d mmis n ddcar ittekkes ifadden deg izaqqen d iraqqen n mani izeddeɣ aked imddukal-nnes, maca waxxa amenni iksi aṭṭas n imunas, zeg imunas i tuɣa ɣar-s d aɣyul n jeddes yugi ad t-iseεεef, iqqseḥ, iccat, izzeεbaḍ, izeεεef, mara ɣar-s reεref war izemmar ad ɣar-s iqarreb ḥed illa jeddes…

Teqqim day-s tefqeḥt di Masin n weɣyul-nni ɣar-s, ijj n wass zeg wussan iruḥ ad xaf-s yayem tibriqin n waman zi tala, issenta ittcur tibriqin ittesla i weɣyur-nnes innufsel x ijj n teɣyult inya x-as.

Netta isfarnin iqqar-as ayuz ay aɣyul-inu x tzemmar, cwayt amcum-nni n weɣyul ad yeksi s tazla irwel.

Ussan n reqsir tuzzizewt war tejji amcan kurci itneεniε, amcum-nni n weɣyul ibedd deg ijj n ddemnet n reqsir, ixecc-d xaf-s Masin s tazzla, maca ixarres akd yexf-nnes belli war izemmar ad ɣar-s iɣawl minzi izzeεbaḍ xmi ihedda, waxxa amenni ismun tizemmar-nnes iruḥ ɣar-s umi ɣar-s ɣa yawḍ inḍu x-as s iḍaren n zzat iɣḍer-it iksi-t s uzeεεif zi teɣṛuḍt.

Massin s tigg°di iksi-dd aẓru n ssem uca inna-s aɣ -ak ad tecced, iwca-as-t jar tiṭṭawin.
Tedduqqez-as teṣḍart-nni deg uzedjif iṣar ibedd!! iṣṣurf ɣar-s Masin igga-as ṣrimt deg uɣesmir inya xafes war inhez umcum-nni n weɣyul qaε axmi εemmars idwel xmi das ɣa yini cca cca rra rra, ssin idwel Masin netta d jeddes waha i yzemmaren ad ɣar-s qarben xmi ihedda imendi niɣ ca nneɣni.

Ssin ixarres Masin aked yexf-nnes inna: zixenta am uɣyul am ca n yewdan asgam-nsen ittraḥ s zziyar d tehrawt!!

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...