Tanfust d taquḍaḍt: Ddez ḥaram, ddef ḥalal!

Mostafa Ettalmouti

« Anhezzi n wadjun ɣer zznayar n tudert! » d ameqqar n yijj n wedlis iffeɣ-dd d amaynu.

Bellegleg d ijj n utarras ittexs tussna-nnes ittexs ad xaf-s iɣar, zgg°ami yeẓra adlis-nni, idwel ittxarras mammec ɣa yegg ad t-iseɣ ataɣ ad nhezzen wussan n tudert-nnes ra d ntta.


Ismun tizemmar-nnes, iṭṭef abrid ɣer tinidlisen ad yawi adlis-nnes i xef tuɣa yarzzu, amen yeggur aked webrid, imsagar aked yijj n umedyaz issen-it aṭṭas zegg°ami, iqeṭṭu zznayar n wadjun-nnes s wekεa d ujefjef!

Bellegleg iṭṭebhet deg umedyaz d min ittegg! ibed ɣar-s, isseqsa-t:

– Maɣar i das-tgged amenni i wadjun-nni?
ma teɣli xaf-k tfuct-niɣ?!!
Irra xafs s ijj n tnixt teqqes inna as:

-Minzi lefqi ass-a inna-neɣ qa areqqas n rebbi yenna ddez ḥaram ddef ḥalal, s uya qa ttekseɣ-as ddez i wadjun-a, ad idwel itteg ddef waha xenni ad tafed ḥalal ad day-s wteɣ.
Iqqim bellegleg ijeεεar di min das-inna umedyaz, uca isseqsa ixf-nnes:

– Umi ddez n wadjun ḥaram la d adlis irzzuɣ ad sɣeɣ ad yili ḥaram?!!!!
Amen yeggur ɣar tinidlisn, iqqar aked yexf-nnes:

-Ddez n tudert yujar wnni n wadjun a ssi lefqi!!

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...