Tanfus taqdimt qaɛɛ i yuran s tmaziɣt n Arif

Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira : Khalid BOUYAALA.

Ta d ijj n tenfust (taḥajit), teffeɣ-dd di « Grammaire Kabyle » n A. HANOTEAU. Adlis-a, ɣer-s 163 iseggusa, yeffeɣ-dd deg 1858. Tanfust-a, yezmer ad yili, d nettat d taqdint i daneɣ-dd-yeqqimen tura.

Ssufɣeɣ-tt-idd, ɛawdeɣ-as tira maḥend ad awḍen yewdan a tt-ɣren a s-fehmen. Ha min deg-s :

Tanfust s tmaziɣt n iqelɛeyyen

Qqaren x yijj n wergaz d amegnun, yudef deg ijj n temdint, iẓra tira uran-tt di tewwurt-nnes : «  Qaɛɛ lberrani, wen ɣa yemmten di di temdint-a, a das-yegg lecfen ujellid, a das-yewc tmanyin uqiyya, lḥeqq n lecfen-nnes. »

Illa wergaz-a wer ɣer-s ca kter zeg uday nnhar n ssebt. Yelqa ajellid deg ijj n webrid, ibedd ɣer-s, ibda yeqqar-as : « Necc meḍlum ! », inna-s ujellid : « Wi c-iḍelmen ? » inna-s : « Necc ẓriɣ tira urant di tewwurt n temdint : qaɛɛ lberrani, wen ɣa yemmten di temdint-a, a das-iseɣ lecfen ujellid, a das-yewc tmanyin uqiyya n lecfen-nnes ; necc xseɣ lextu  settin uqiyya, a dayi-tent-tewced ! Nnhar ɣa mmteɣ a dayi-tewced ɣir ɛicrin i yeqqimen. » Iḍḥek ujellid zi tjemmaḥt-nnes, inna-sen : «  wcet-as settin uqiyya », yeksi-tent wergaz iruḥ.

Ca n wussan, ibedd zdat ujellid deg ubrid, inna-s : « necc meḍlum ! » inna-s ujellid : «  wi c-iḍelmen ? » Inna-s : «  necc ẓriɣ iḍennaḍ sidna Ɛisa, memmi-s n Mmeryama ɛalih ṣṣalaṭ ussalam, inna-yi : wer tettmettid ɣir meɣruq, necc lexxu ḥdajeɣ ɛicrin uqiyya i dayi-yeqqimen zi lḥeqq n lecfen inu ;  lweqt ɣa mmteɣ wer teḥdijiɣ ca.

Iḍḥek ujellid zi teḥḥraymit-nnes igga-s nnafaqa.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...