Tamellalt taqerqact

Iturjem-itt-dd zi teglanzit: Ɛebdelɛaziz ḤANNUN

Ijj n uyerẓiẓ yedder ittemhafa zi ssa ɣer da. Ijj n wass, yufa tamellalt temɣer d taqerqact, anct n čamma. teqseḥ, wer yelli wen tt-ɣa yerẓen.

Ayerẓiẓ yettebhet, wer yufi min ɣa yegg. Ilaɣa-dd i umeddukel-nnes iɛizzen ikfer, isseqsa-t: “Ta ma d tamellalt n tɣilast” ?

Yerra-dd xef-s yekfer: “ lla ! Tamellalt n tɣilast wer telli d tameqqrant”.

Iberreḥ-dd uyerziz i umeddukel-nnes abaɣus, yesseqsa-t : Ta ma d tamellalt n welɣem ?

Yerra xef-s “ Lla ! Wer telli ca n welɣem. Tamellalt n welɣem wer telli d taqerqact”.

Iweḍḍer uyerẓiẓ, wer yufi mani ɣa yeqqen tamellalt-a. Ixarres a dd-ilaɣa i yijj n umeddukel-nnes nniḍen, d abellirj. Yenna-as : Ta ma d tamellalt n Yilef ? Yessers-dd ubellirj tamellalt-nni zzat-s, ineqb-itt, tedduqqez-dd s nnefs, tegga Fssssssss! Yeffeɣ-dd zeg-s rriḥ. Yenna-as ubellirj: Haaaa! ta d tamellalt n uṣemmiḍ. Wah n uṣemmiḍ, minzi teccur s rriḥ…

Ayerẓiẓ d yekfer d ubaɣus umnen, ksin s tḍeḥḥakt neggzen s lefraḥt.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...