Tafrayt : « Qa wer tellid zeg-sen »!

azlawi Sifaw Lhanis

Ma d necc ig ifsusen
Niɣ netnin iɣisen?
Iḍennaḍṭ ma d ass-a
Niɣ deɣya mrawasen(1)?!
Ma d agercal i dḥiɣ
x undu n yifillusen
Neqqben ussan-inu
Ila beṭṭiɣ xaf-sen?!
Niɣ d aslem imxumbel
Gi tracciwin-nsen
Ttmezlageɣ deg-sent
Niɣ d aṣelguṭ ɣur-sen?!

Tiqqest n wenn yudsen
D uzzal itteqsasen..
Ittmuda-t uṣemmiḍ
D aseddi iqqersen!
Agezzum i ɣa jjen
Deg wul ittnixsisen,
D abrid i bab-ines
Wenni wer yumisen!

Tikliyin ha ugureɣ
Ma llan yimeɣnasen?!
Ha ṣṣurfeɣ ɣer tagant
Ma ɣur-i iɣilasen?!
Man tikli ԑad ɣa geɣ
Qa kksen-ay ifassen?!
Man uḍuf i ɣa geɣ
Iḍaṛen qa qessen?!
Ma ibriden weddren,
Gi tekliyin, ɣennsen..
S uṣurif ikmummsen
G umeɣnas i deg-sen!

Ad inin min xsen,
Imeẓẓuɣen jersen!
Ad kken mani xsen,
Imummuten ɣemsen!
Ma ad innegzem, ԑad, wul
Anect min t-isewwsen?!
Niɣ ԑad ad tali tfuyt
Xef yimal iferrsen?!

Iyya ma a das-tinid:
Qa ksiɣ da imnusen..
Niɣ ad tinid: qa necc
I kid-sen dd-ittasen!
Qa netnin ẓaren-cekk
D izi n yifunasen..
Teddebdubed s wass
Gi tdabut(2) jar-asen!

Qqen-itt mani tudes
Ɣur-k ad ɣar-s adsen!
Imal xezr-it mliḥ
ḥuma wer x-ak sessen!
Mala texsi tmessi
Nḍar inifisen(3)!
Enɣ aɣyul i dag-k
D unelli(4) ixnunnsen,
D min dak-dd-ssersen,
Xettes min ttarsen
S tɣuyyit ittlaɣan
I tmexsa yususen!

Sԑulla ixf-inek..
Qa talayt yudrusen
Tendu(5) min yiriwen
X ucal ittususen!
Cekk tellid gi tagant,
Iwdan d iqessasen
Ticuni ha teggid-tt
Qa wer tellid zeg-sen!
Ili min ma tilid
Mrussen niɣ ssen..
Egg-itt amux tt-xsen
Ԑemmars ad cekk-xsen!

Sifaw Lhanis
—————-

1- mrawasen: mcabahen, ttawin-dd deg wayawya.
2- tadabut: missa, ṭabla, taṭifuṛt.
3- Inifisen: tinifas d timeqqranin, tinifas ict ines d « tnifest / tanifest ».
4- anelli: leԑqel.
5- tendu: tenti.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...