Categories: TadelsaTasekla

Tabrat taqdimt i yuran s tmaziɣt n Arif

Yessufeɣ-itt-idd, yeɛdel-as tira : Khalid BOUYAALA

Tusa-dd di « Gramática de la lengua rifeña » n P. H. SARRIONANDIA. Adlis-a ssufɣen-t-idd tlata n twalatin (deg 1905, 1925, 2007). Ɛlaḥsab min deg-s dd-yusin, qqareɣ tabrat-a yerney-itt deg usufeɣ (édition) n 1925. Necc kseɣ-tt-idd zeg usufeɣ n 2007 i dd-iffɣen zi Mlilt. Tura s wawal ibeqquyen.

Tabrat-a, tzemmar ad tili d tabrat taqdimt i daneɣ-dd-iqqimen tura.

Ha min deg-s dd-yusin :

Tabrat-a i ṭṭalb-nni arumi ameddukkel-inu, n ila [ira] ittawan gi temdint n Tiṭṭawin gi lɣerb.

Yura-k-tt-idd Ssi Ɛali, ameddukkel-inek d Mḥend, axeddam-nkum, ssawaḍen-ak-dd sslam, qqaren-ak muk teggid cway ? ma ɛad teddared ci ? ma labas ay tellid ?maɣar i tɛeḍled anict uya ? necnin gi tseɛɛet-a aqqa labas xaf-neɣ, aqqa ur neɣ-yuɣi ci ; gi tseɛɛet-a aqqa tehna cway ddunnit ; aqqa ur illi bu umenɣi ; aqqa ur ittmenɣi ḥedd. Buteɣyult ila ɣer-neɣ-dd iḥerken nuzzel x-as, irwel, iraḥ bḥal-s ; iwa Jjbala mkul ijjen iqqim gi taddart-ines ; tamdint aqqa ur ttsewwiqen, ur zemmren ad sewqen. Ttegg°den a n-iṭṭef lmexzen ; zeg nnhar umi i dd-wwin lɛesker rebɛa uɛicrin izellifen n jjbala, zi nnhar-nni ma iɛawed ḥedd ad imneɣ. Jjbala xsen ad selḥen agg lmexzen, uḥlen gg umenɣi.

Mḥend, axeddam-nkum, netta aqqa-t ɛad ixeddem akkid-kum, iqqar-ak labud wa labedda a das-dd-tawid lkabus n setta iqarṭasen d rebɛa uɛicrin iqerṭasen mizi i ɣa-t-ittɛemmar.

Awi-as-dd ɛawed tamalṭat d tacemlalt, ur telli d taberkant, ad tili d tameqqrant, ur tettili d tameẓẓyant ; mizi ma tella awi-as-tt-idd. Ɣer-k ! a dd-tased s bla zeg-s ! mizi ma tewwid-tt-idd a dak-iwc lqamet-ines ; labud ulabedda leḥwayej-a a das-ten-dd-tawid : lkabus d tmalṭat, melxmi ɣa-dd-tased awi-as-ten-dd.

Nic, zeggwami traḥed sya, ɛemmers ma uriɣ-ak-idd ci ; ttrajiɣ ḥetta a dd-tased.

Ssi Ɛali, ameddukkel-inek.

Majid Aqerɛi

Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A.…

24 janvier 2021

Am wass-a 34 issegusa zeg wami nɣin Saɛid d Farid di llisi n Imzuren

Saɛid Buḍḍuft d Farid Akruḥ Deg useggas n tɣuri 86/87 umi ttuɣa imeḥḍaren n llisi…

21 janvier 2021

Ma ad teddred tudert-nnec yecnin mala « temsuluḥed aked lmewt » ?

Tala: BBC Deg iseggusa n xemsin zi lqern yeɛdun, yura umara d useklan amiksiki Octavio…

21 janvier 2021

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal…

20 janvier 2021

Biden d aselway n Umarikan d Trump yugi ad yeḥḍer di ficta

Tala: BBC Wwḍen ad ggen Imarikaniyen Joe Biden d amɣar d jjdid x-asen.  Di Washington…

20 janvier 2021

Wami i dd-iccur Useppanyu tamurt n Arif. (Occupation d’Ajdir)

Milouda El Hankari Leḥkayet-a ksiɣ-tt-idd zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES…

19 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar