Qulit

Yura-tt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Deg wexxam d azegrar, mrubbuẓen deg-s yayt bab n ddcar, mdeqqasen ijjen ɣer wenniḍen. lefqi yeqqar-dd tisuratin, wer yessefriz min yeqqar. εawed yessefrez niɣ wer yessefrez, wi das-ɣa ifehmen?

Ca n izellifen ttemḥennaḍen nitni d tcucay i di udfen… Xmi ɣa isala lefqi zeg ucarri, ad smunen atemtem wer tettessned min qqaren, manahuwa nnan « ṣadaqa llahu lεaḍim« ! Uca ad sekfen zi lkisan min yeqqimen n tjeɣɣimin n watay…

Yemmers-dd umensi, ccin s wesxuncef d wesgiḥgeḥ d wemseɣmaz d wemεani… Icekk°i Qulit zi leḍruf n weksum, uca yesraggab amen wer itteffeẓ. Idxem-it Deḥman i ttuɣa yeqqimen ṭṭerf-nnes s teɣmert n uɣil, yenna-s: « Ecc cwayt n lxuḍert, sisen cwayt n rrwa, ma tdewled d lbaz niɣ? »

Wi ttuɣa din yeqqimen yegga tibeɛɛijin s tḍeḥḥakt, lebɛaḍ zeg-sen yewḍa-sen-dd uleqquz zeg uqemmum amen ḍeḥḥken. yudef-dd cclal temmers deg-s tṣabunt, aman ttfewwren zi tbuḍt n tmeqrajt. Yunnuḍ-dd x-asen mmi-s n bab n taddart ijjen s yijjen, ḥuma ad ssehwan min ilesqen n leydam deg iḍewḍan-nsen d wancucen-nsen… Umi salan, yeksi lmeεruf lefqi, yessawal s lxeffa, nitni ssehrubbuzen-dd « amin » s min εlamen di jjehd.

Ɣrin ij n tsurt ssnen-tt aṭṭas n yinni i ttuɣa dinn, maca Qulit ttuɣa igeεgeε aked lḥiḍ, yeqḍeɛ lḥess! Arami dd-yiweḍ lefqi ɣer « subḥana rabbika rebbi lεizzati εemma yasifun… », uca yeksi deg-s s min yeεlam di jjehd, tmijja-nnes tuεεla x merra timijjawin n yinni i ttuɣa din.

Yenḍeq-dd Deḥman zi teɣmert n wexxam, yenna-s: « Lexxu cek a Qulit ayenni i xef tufid taysart; illa x « yasifun » !

Ksin s wesgiḥgeḥ arami εlayen a dd-ɣeḍlen tiḥnayin n wexxam … uca kkren kul ijjen yeḥret x tsila-nnes, yextuttel di tallest ad yexzar mani ɣa ireẓ luḍu!

Ɣer ɛawed: Tefreɣ tfeqqust!

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...