Murad Mutawakkil yerra ungal n « Imán » Aspanyu ɣer Tmaziɣt

Immerni-dd ɣer wazzareg n usɣel ijjen wungal d amaynu yerr-it-id Murad Mutawakkil ɣer Tmaziɣt n Arrif. Ungal-a netta d « Imán » (iffeɣ-dd asegg°as n 1930) i yura « Ramón J. Sender » s Tespanyut.

Lmuttawakkil, iwc-as i wungal-a isem n « Adkir: ussan n umenɣi n Arrif deg usegg°as n 1921 ». Ramón J. Sender yettɛawad x tfeqqaε i yekkin x iɛeskriyen Ispunya wami ufin ixef-nnsen nnuɣen di lwesṭ n idurar n Arrif.

Mamec isrusa wungal-a ameɣri di teycatin n Iɛeskriyen Ispunya i yufin ixef-nnsen ttmenɣan aked laẓ d fad d uqerṭas ataɣ ad qqimen ddren, ad snejmen ixef-nnsen.
Asuɣel-a tbedd x-as tamesmunt n Amusiɣ n usuɣel. Tamesmut-a izwar-as tefsar « Taḍegg°alt » n Ɛebdelmajid Ben Ḥemmadi, d « Iɣarḍayen d midden » i yessuɣel Meẓẓyan Reḥḥu ɣer Tmaziɣt.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...