Muḥemmed Inɛisa yura adlis x Lwalid Mimun

Amari Arifi Muḥemmed Inɛisa i yettwassnen s « Afedjaḥ »

Le Rifain

Yura umari d wezlawi Arifi Muḥemmed Inɛisa i yettwassnen s « Afedjaḥ », ijjen wedlis yegga-s i yisem « Lwalid Mimun, zi ddcar ɣer umaḍal ». a dd-yeffeɣ ɣer tsedlisin di min dd-yegguren n wussan.

Adlis-a, a deg-s nraja tifawin i ɣa yesserɣ Ufedjaḥ x isuraf n Lwalid Mimun, i yellan d ijjen zeg idurar n uɣennij di Arif.

Deg yijjen tzemmemt di facebook, yenna deg-s Ufedjaḥ: « Adlis x Lwalid Mimun ikemmel, maca netta ɛad wer ɣer-s bu lexber! »

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=197982341669304&set=a.105025770964962&type=3&theater

Di Arif, ɛlayen merra wi ittarin s tmaziɣt, itteṭṭef ca n teɣmert zi tɣemmura n tsekla, izlan niɣ ungal niɣ tinfas… nettaf Inɛisa wiss tlata i yeffɣen x tqularit-a, awarn i Chacha i yuran « Abrid ɣer yezlan », d Cahid Andichi s wedlis-nnes « Irifiyen ass-a ».

Adlis n Inɛisa ad yili d ijjen wudem n tira cewwarent, d tfawt a dd-terɣ x yiger n tussna di Arif.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...