Mirru ya timersaḍ!

Ttɛawaden di min yeɛdun, ttuɣa din ij n temɣart ttuɣa ɣer-s argaz yeqseḥ, mɣar ad yaf εdunt ɣer-s cwayt lefhamat a das-yesdeqmer. Rayent x-as tjiratin, truḥ ɣer tmegzut tεawd-as min din. Tesseqsa-tt tmegzut-nni, tenna-s; ma ɣer-s iḍes yedqel niɣ yefsus?. Terra x-as, tenna-s: xmi dd-ittrewwaḥ yuḥel a das-tegged imedyazen ɣer uzellif wer dd-ittfiqi!

Lexdenni, tewca-s-dd taqebbiḍt n umirru, tessekn-as min das-ɣa tegg. Tenna-s: ssa d tsawent wer yettneḥmiz..

Umi dd-ɣa trewweḥ, tejja-t alami x-as yekka yiḍes, uca teksi-dd taqebbiḍt-nni n umirru teccat-it zeg-s amen tkessi deg yezli:

« Mirru ya timerṣaḍ
Ilf a yexs ad xafi yedwel d saḍ
Maca ad t rreɣ sadu umessaḍ »

Tkessi deg-s, teccat-it s tqebbiḍt-nni n umirru di tallest.

Rwaḥ ya netta, ttuɣa εad wer x-as yekki yiḍeṣ, yallah yeẓẓel s lweḥlan waha. Lexdenni yekkerd-d akid-s. Yenna-s: « tsalid ddwa-nnem? Iwa ejj a dam-ggeɣ cwayt n ddwa ula d necc ».

Yessuḍes-itt di tassut uca ittadar-dd akids s teɣɣreyt (taɣɣarct), ikessi deg-s:

« Mirru ya timersaḍ
Tileft-a texs ad tedwel d saḍ
Maca necc ad tt rẓeɣ zeg umessaḍ! »

Ittader-dd akids ittader-dd akids, alami tt-yerra wer tzemmer ad tekker!.

Yesmun-itt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Ɣer ɛawed: A dak-dd-yeqḍu s uḥenneḍ

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...