Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.
iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul ijj iraḥ ɣer tenɣurt-nnes. umi yudef memmis n umucc x yemma-as tesseqqsa-t :
– mani cek ttuɣa a memmi ?
-ttuɣa-ayi ttirareɣ
-wi ked?
-necc d umeddukkel-inu
-manwen i illan d ameddukkel-nnek ?
-memmis n uɣeṛḍa
-xenni ur t-teccid ?
-lla !
Tenna-as yemma-as: « aqqa neccin zeεma nettett iɣeṛḍayen, tiwecca xmi dd ɣa yass cc-it »
-waxxa a yemma !


ula d memmis n uɣeṛḍa umi irewweḥ ɣer yemma-as tesseqqsa-t :

– manis tekkid ass-a a memmi ?
ttuɣa ttirareɣ necc d umeddukkel-inu, memmis n umucc
-wiyyaw ! xenni wer cekk yecci εad ?!
-lla ! maɣar ?
-minzi nitni imuccwen ttetten iɣeṛḍayen, err taynit zeg-sen aqqa ḥaca ad ɣer-s teddewled ad cek- icc.
-Waxxa a yemma !


Tiwecca-nnes, itteffu-dd memmis n umucc irezzu x memmis n uɣeṛḍa ad kid-s yirar. Iraḥ ɣer-s ɣer mani ittili, ilaɣa-dd x-as, inna-as memmis uɣerḍa min day-i texsed ?
inna-as :
– iwa araḥ-dd a nirar.
ur das-iwci welha, inna-as ((aqqa lhiɣ ))
-iwa ḥcuma x-ak iwdeɣ-dd al ɣer-k wer day-i dd-tessiɣid fus-nnec ula a nemsellam !?


iwca-as-dd memmis n uɣeṛḍa fus, uca izzuɣer-it-idd ɣer-s ɣer berra, iṭṭef-it jer ifassen-nnes… uca inna-as memmis n uɣerḍa :
-tufid-ayi beḥra zzulleɣ, ksi akid-i ijj n lmeεruf uca a nraḥ a nirar
yumen-it umucc iksi ifassen-nnes ɣer ujenna, uca irwel-as uɣerḍa inna-as memmis n umucc:
– maɣer trewled ?
uca yenna-as memmi n uɣerḍa:
– ruḥ uca aɣil-in aqqa min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Yesmun-itt, izemmem-itt: Ɛaziz Ḥanun

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...

Sellam Arifi.. Anaẓur ur isemḥen εad gi lεud-ines

Deg wass n 22 kṭubeṛ 2022, ad bedden wi ittexsen taẓuri tarifit ɣar wufuɣ n usegg°as wis 19 ig iεdan x tmettant n unaẓur...