Min dac-tenna yemma-c, ula d necc tenna-yi-t yemma.

@coloriage

Ḥajitkum, yekker di min yeɛdun, Deg yij n wass yecna, ajenna ttuɣa yizdig, tamurt qeɛ tezzegzu, tinewwacin ttemraywant deg yegran d ddmani… yeffeɣ mmi-s n tɣerḍayt, ɣer berra ad yirar, ad ifewwej.

Amen yeggur, ineṭṭu, ittsara, uca d netta ad yemsagar aked mmi-s n temcict ttuɣa yeffeɣ-dd ula d netta ad yirar, ad yenḍer leqneḍ. Mradasen, mrussunen, uca qqimen ttiraren jer-asen. Alami ɛlayen d tameddit, msafaḍen, kul ijjen irewweḥ ɣer yemma-as.

Tesseqsa temcict mmi-s: « Manis tekkid ay amcum, nnhar yekmel wer dd-tudifed ɣer taddart? »

Yenna-s: « Msagareɣ aked yij umeddukkel d jjdid, ɣebbiɣ akid-s tirart »

Tseqsa-t, tenna-s: « Min yeɛna umeddukkel-a n jjdid? »

Yenna-s: « Mmis n tɣerḍayt! ».

Lexdenni tesɣuyy x-as temcict, tezɛef deg weɛrur n ufus-nnes, tenna-s: « Ayeḥḥat jjiɣ-dd abuhali! maɣar wer tessined illa inni nettitt-iten? »

Twessa-t, tenna-s: « mala yus-dd ɣer-k amur nniḍen, ṭṭef-it-idd a t-necc. »

Ula d mmi-s n tɣerḍayt, umi i t-tesseqsa yemma-s x mani i t-ttuɣa, yenna-s belli ttuɣa-t aked mmi-s n temcict. Lexdenni tesɣuyy x-as, tenna-s: « maɣar wer tessined illa inni d iɛdawen, ttetten-aneɣ? ».

Tiwecca-nnes, Yeffeɣ-dd mmi-s n temcict, ittwala mmi-s n tɣerḍayt am diha. Yeqqim ittlaɣa-t: « Rwaḥ a nirar am yiḍennaḍt ».

Mmi-s n tɣerḍayt, amen ittɛaqqab ɣer deffar, yerra x-as, yenna-s: « Wer kid-k ttirareɣ ca, min dac-tenna yemma-c, ula d necc tenna-yi-t yemma!« .

Yesmun-itt, izemmem-itt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s