Klup n Arrif i sini, yerẓem tiwwura n wemsawal aked Fatiḥa Ssɛidi

Igga klup n Arrif i sini ass n ssebt i yeɛdan, ijjen wemsagar innurẓem aked Fatiḥa Ssɛidi, i yellan d Tamarit d Tabeljikit, iẓuran-nnes zi Arrif. Adlis-nni i tura qqaren-as «échos de la mémoire sur les montagnes du Rif » niɣ « tiɣlaɣalin n twengimt x idurar n Arrif ».

Adlis-a i di tesmun ca n wawalen n temɣarin d Tirifiyin, ssiwlent dag-s x tudert-nnsent, amnus-nnsent d mamec i ɛicent ussan-nnsent di Arrif.

Amsagar-a i yerẓem Sini n Arrif, issemsagar dag-s tamarit aked i (t)inni i s-iqqaren di Nnaḍur, bac ad msewalen x tmeslayin i yeqqnen ɣer tseqdar n temɣarin.

Sɛidi, tenna belli nettat iɛejb-as lḥal wami aqa-tt di Nnaḍur, mamec i s-iɛjeb lḥal x wemsawal-a i yettwaggen jar-as-d d (t)inni itterran taynit i tussna di temdint-a.

Fatiḥa ila tetterra-d s Tmaziɣt x iseqsiten n umssufeɣ d umari Muḥemmed Buzeggu d min iqqnen ɣer idlisen i ttuɣa i tura zzat, ameknaw adlis n « les fourmis près d’autrices » i di tɛawed tḥajit n Imeɣrabiyen min xef d-iwseq Bumdiyen deg useggas n 1975 deg wass n lɛid ameqqran.

Ɛawed, mamec tessiwel x udlis-nnes « dans la peau d’une mendiante », mani ttuɣa tegga ixef-nnes axmi d tamattart, i ca n setteyyam deg izubaq n Beljik, tessawal dag-s x teycatin-nnes d mamec i ttuɣa i zi tettaca d mamec i ttuɣa i kid-s ttemsurrufen iwdan.

Iwdan i ttuɣa iḥeḍren iɛejb-asen lḥal x ddegg-a n yemsagaren isebḥanen n tussna, mamec ggin ifuṭuten aked Fatiḥa Ssɛidi i dasen-isinyan adlis-nnes n jjdid.   

Tala : Nadorcity  

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...