Ixemrawen, d adlis d amaynu ittekkes tadjest x « ixemrawen »

le rifain

Deg iyuren i yeɛdan tessufeɣ-d tamarat Tarifiyt Btsima Xbiza ittwassnen s yisem n « Siman » ijjen tsemmuḍt n tenfas tiquḍaḍin i d-yessufeɣ wammas n trezzutin d tezrawin Timaziɣin di Arrif, aked ijjen wungal n « Ad texsed » i yura Sifaw Lhanis, d usuɣel n Tmezgunt « taqnuct n wureɣ » i yegga Andic Cahid.
Adlis n « ixemrawen » d tinfas mmernint ɣer drus n yeḍṛisen i d-yeffɣen di ddegg-a n tsekla, i di wer ttarin ca aṭṭas n Irifiyen, « ixemrawen » d ca n tenfas ttekksent tduri x ca n wudmawen zi tudert-nneɣ, x tudert n temɣarin yettwattunt, udmawen-nni min xef ttesqaran iwdan, ttagin ad x-as ssiwlen niɣ ad x-as arin, turem Siman iḍrisen-nnes s ijjen tutlayt tecna, tebna-ten mseqqem, s wawalen msettafen s tcuni, senhzzan ul, scarrawen ilem. Teqqar Siman i « Lerifain » wami tt-nesseqsa x mamec txarres ad tari tinfas-a tina :

« ixemrawen » d ict n tɣuyyit x min di teddarent tḥudriyin d lxezrat i ɣer-sent itteg wegdud i di wer ttifent bu yixf-nnsent, taḥenjirt nettaf-itt lebda tettadar i rray n teqbilt d ddcar, wer tettif mani ɣa tegg awal-nnes jer i ijjen wegdud d awetman.
Lxezrat-a yeḥḥṣaren qqnent ɣer weswingem n yewdan, d mamec ttxarrsen, axarres-nni yegga amecnaw ca n uxmar aqqa-t ɣer-neɣ g uzellif niɣ ittekk-d zdat i tiṭṭawin wer daneɣ-itijji ad nettwala min yeknan.
Aterras mala ɣer-s ijj n wexmar di teɣmert n wexxam lebda tettaf-t itemseksi kid-s, ittwala-t d leɛfen, d lwsex. Amenni ra d lxezrat ig itteg wegdud ɣer temɣart, ixessa ad tent-nessfeḍ s marra tizemmar. Zeg uɣezdis-inu ttwaliɣ tira d ijj zeg ibriden i nzemmer ad neḍfer ḥuma ad nessiweḍ awal niɣ d tɣuyyit-nneɣ. »

Ixemrawen iwtin axmar deg weydud d amnus izdeɣ Siman, tettwala tira d ijjen uklasi n ugenfi, xminni atarras ittɛawad x laṭṭan, issufuɣ-d mayen dag-s illan, ammu das-tegga Siman.

Xminni nessawal x tessmuḍt-a ittas-d ɣer lbal Cukri niɣ d Caca, maca ass-a Irifiyen rebḥen ijjen tmarat teysi stilu ad tessiwel x min xef nitni wer zemmren ad x-as ssiwlen, tenna-d Siman i « lerifain » x usentel n tenfas-nnes belli mayen ittemsaren deg wegdud d tuɛeffna d mamec iḥegger x temɣart, yejji-itt ad x-as tessreɣ tifawin, maḥend aydud ad ittwala ixef-nnes di tisit, zzag-s itnurẓum wazzareg mani nzemmer ad d-nemharwaḍ x manaya s taryazt, bla tiggwdi, tenna Siman:

« Asentel i xef ssiwleɣ g ixemrawen aṭṭaṣ i t-ittwalan d tareẓẓit n ṭṭabu, d ijj zeg isental i xef yella wefrag ixessa wer x-asen nessiwil, maca xmi i ɣa tteslid i « tmeggant» teqqar aqa baba-s yekkerfes x-as d nettat d taḥenjirt d tameẓẓyant, niɣ d « tacicawt » i wumi tettwaterrec tudert s wassaɣ n tɣensa x tɣawsa tamaziɣt d izerfan n ufgan, manaya wer nzemmer ad x-as nesseɣd illa mala necc-a wul-nneɣ, mala d tidet neksi yamnus n tlelli,
am mamec yenna wmara yameqqran Cukri : « nec ddreɣ di tamara zi temẓi, cciɣ zi tzubayin, ikkerfes xaf-i baba aṭṭaṣ s uya wer trajim zzag-i ad arriɣ x nnewwac d tfarttutin d marra min yellan d asebḥan ».

Iqqim ad neydar ila Siman tettwaḥsab zi stilawat i yudrusen di Arrif ig ittarin s Tmaziɣt, ad tt-nerni ɣer Lmerraqi, Lweryaci, Meryami, Aɛrab d Farisi.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...