Iseɣḍel n wussan, taqessist n Mimun Amsebrid

Deɣya neggam

Deɣya nettaweḍ

Deɣya nettweṭṭa :

Ur tettssned mermi negma

Mermi niweḍ

Ula mermi nuwḍa !

Ur nessecci

Ur netteg mezri

Nisslaw, nezli

Ur day-neɣ tamment

Ula d aɣi.

Nettmenḍar, ttawyen-aneɣ deg iḍaren

Ur ɣar-neɣ d ttbeddin

Ur day-neɣ sekkwḍen.

Tamurt tessu s iseɣḍel –

Wi day-s t ɣa yawyen ?!

Temmut day-neɣ tudert

Zegga i d-neɣmi tuɣa-aneɣ tyarzawt

Neggwed asemmiḍ

Neggwed tfuct

Neggwed anẓar

Deg ijjen wawal :

Neggwed tudert …

D mayen tettettar !

Tudert ur telli d macca d tisessi,

Tudert ur telli d iḍes d tnekri,

Tudert ur telli d sers-ksi.

Ur telli d uraren

D waṭṭan d ugenfi.

Ur telli d arrawen

D tmɣart deg ulectu.

Tudert d amenɣi

Aked tallest d useɣdi,

D arẓam n tiṭṭawin

S uswaḍ issecmaḍen

Ixemrawen s useqsi.

S mayen qqazen n tiggaz

Di arrimet n wussan

I zi ttwassnen yiwdan,              

Ittwassen may llan.

Mimun Amsebrid, 26/09/2002

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...