« Inni icerrzen taɣennant »… Ijjen tmezgunt d tamaynut n Zahid

Ḥmed Zahid, zeg iwdan isbedden amezgun amaynu di Arrif. Aṭṭas n yeḍrisen i yura, ttwaxdmen x teflewt n umezgun. Zi tmezgunt-nnes « rezzuɣ di tayyut » ar adlis-a ɣa d-issufeɣ yettwaḥsaben d adlis amezwaru-nnes. Amssufeɣ Arifi Muḥemmed Buzeggu yura x tmezgut-a deg uɣbar-nnes di facebook ila nettat d:
« tamezgunt ɣer daxel i tmezgunt. Tettirar x iceqfan ḥma ad tɛawed timsarin x webrid n ca n tewlafin ttayment-id zeg umezruy« .
Ittban-d deg weɣlaf n udlis ila Zahid yexḍar ad yari s sin isekkilen, Aɛrab d Tfinaɣ.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...