Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw nniḍen x tsekla s Tmaziɣt n Arrif.

Amelqi-ya i ɣa-tessugur Prof. Dr. Mena B. Lafkioui iggur a x-as tbedd tamzyida i yuɛlan n tɣuriwin di tussniwin tinamnunin/CNRS-LIER-FYT aked tmesmunt n udlis Amaziɣ di Nnaḍur.

Amsagar-a i ɣa-yilin di Dar Al Oum (taddart n tyemmat), ad yili yeqqen i tinni d yenni ittarin s Tmaziɣt waha.

Ittas-dd wegraw-a d useḥḍar-a, ḥma ad ittwassen mani tiweḍ tsekla n Tmaziɣt d man-tt tibridin i ɣa-yennurẓmen zzat inni d tinni ittarin s Tmaziɣt maḥend ad ssemɣaren zi tira-nnsen.

Lerifain, iggur ad yeɛqeb ɣer wemsagar-a s ijjen uneqqis-nniḍen di min dd-yudsen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...