Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw nniḍen x tsekla s Tmaziɣt n Arrif.

Amelqi-ya i ɣa-tessugur Prof. Dr. Mena B. Lafkioui iggur a x-as tbedd tamzyida i yuɛlan n tɣuriwin di tussniwin tinamnunin/CNRS-LIER-FYT aked tmesmunt n udlis Amaziɣ di Nnaḍur.

Amsagar-a i ɣa-yilin di Dar Al Oum (taddart n tyemmat), ad yili yeqqen i tinni d yenni ittarin s Tmaziɣt waha.

Ittas-dd wegraw-a d useḥḍar-a, ḥma ad ittwassen mani tiweḍ tsekla n Tmaziɣt d man-tt tibridin i ɣa-yennurẓmen zzat inni d tinni ittarin s Tmaziɣt maḥend ad ssemɣaren zi tira-nnsen.

Lerifain, iggur ad yeɛqeb ɣer wemsagar-a s ijjen uneqqis-nniḍen di min dd-yudsen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s