Hayku d Ajabuni

Mimun Amsebrid

Ammen ur ssineɣ mayemmi,
Ttexseɣ ddunect-a
I ɣar d-nettass ḥama a nemmet

Natsum Sûsiki.

***

Timenɣiwin mani mma
U waxxa amenni
Aman ttazzlen deg iḍ

Uzaki Hûsai

***

Tamurt mani luleɣ
Teswa s unẓaṛ
Ṣṣurufeɣ day-s s iḍaṛen ur qqinen

Tanidra Santûka

***

Acenyal n tfuct d ineqqṛen
Ttwardiɣ-t i wgaraw[1]

Wanatab Hakusin

***

Arruẓ d miẓiḍ
Ajenna d azeyza
d azeyza aṭṭas

Tannidra Santûk

***

Ixeddamen n lbanka
Ttsiqsiqen di tfuct
Am tcubbay[2]

Kaniku Tûta

***

Aqbuc yarreẓ
S ujris n yiḍ –
Kkreɣ-d ttarjijiɣ
Matsûu Bacû

***

Di tudert
Di tmettant
Adfel ur ikessi

Tanidra santûka

***

Zi rexxu ttwaliɣ
Ittweṭṭa-d x arrimt-inu udfel

Takahama Kyuci

***

As-d, uyur ad nesweḍ g udfel
Ar (d) aneɣ idel
Matsuû Bacû

***

Jer udfel
Tifawin n tudrin
I day-i d-iḍḍerḍqen tawwurt deg wudem
Yusa Busu


[*] Issuɣel-t-id zi Tefransist Mimun Amsebrid


[1] Agaraw = lbḥar ameqṛan
[2] calamar


Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...