Da … Ḥalim Lmadani

Da kuẓ n tewlafin, mkul tawlaft uriɣ xaf-s ijjt n tseddart n tira d tanfust.
Amen uriɣ tira nnit, ula d tiwlafin swelfeɣ-tent-id -nnit. Mamec temsar al ami tent‑uriɣ? Kkiɣ mɣar drust n wussan wer ẓṛiɣ amcan-a uca zzuɣemteɣ- t awlayelleh, mani εad mala kkiɣ abarru n iseggusa! Amen tettwalam tiwlafin beddant-idd zeg webrid, awern-as ijjt n tsawent niɣ anemgal nnes (Contre) taksart, awern-as ijjt n tseklut n wurtu, awern-as ijjt n tsellya. tasellya-a swelfeɣ-tt tiwecca-nnes umi ttuɣa hekkʷiɣ ɣer lebḥer. Manaya uriɣ-t umi ḍriɣ deg webrid ad alyeɣ ɣar ddcar, uca mkul mma ẓṛiɣ ijjt n temcant zi tina da tettwalam ili tarzef-dd ɣari tnustaljit-nsent.

Da…
Da manis d-qeḍεeɣ abrid x weɣyul, ccateɣ-as s inarzawen ɣer iɣezdisa ḥuma ad iḍleq i tecli wer d-xafi areggbent ttumubilat zi jjihet n wadday d jjihet n nnej. da!

Da, di teksart-a, mani zzag-i yehwa weɣyul ḥuma ad yekk arriḥet i umessal nnes, uca ḥṛuṭṭfeɣ-as-dd x tbarda, kkiɣ-as-dd x yili, ssuṛeɣ-as ɣar iḍaṛen. da di teksart-a!

Umi ɣriɣ azwel n wungal « Ussan inderyeɣ s adu lalla turtut » n umaru « Muṣtafa qaḍawi » d wa d amcan amezwaru i dag-i-dd yusin ɣar lbal. S adu tseklut-a mecḥal da ẓẓleɣ! Mecḥal da irareɣ! Ttuɣa kkareɣ ttemcumbuḍeɣ akid-s, xenni tbeddel aṭṭas, rid ammu i ttuɣa tella, ttuɣa tiriw, teccur s wafar, tettneyruru, tessdel maṛṛa x tmurt d-yusin x iɣezdisa-nnes.

Da, di tsellya-ya, da mani letxeɣ s uḥṛulleḍ n ddɣel n teksart, umi tuɣa nhekkʷa ɣer lebḥer d tiseḍmiwin. ij n uḍaṛ yennjer aked ubadu, yiweḍ al tisi n tsellya, ij yeqqim sennej, uca qqimen idammen ttazzlen wer lli wi ten‑ɣa‑yesbedden, agezzim d ameqqran maca deɣya yejber s waman imellaḥen.

Tifezwin, 11-12 / Yuluyuz / 2019

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...