Cḥal ɣar-m n wudmawen?

Yura‑t: Halim El Madani

Mmullɣeɣ x tefras-nnem, iwyeɣ day-sent arriɣ, uca kkseɣ tiṭṭawin. Ula d cem temmullɣed x tefras-inu, εad cem ujar, din i teqqimed tmulluɣed tugid ad tessedḥid.

Zzuɣemteɣ lkaṛṛ-nni, zzuɣemteɣ lxezrat-nni d ɣar-i tucared umi cem ttuɣa ajemmaḍ- in i webrid, necc x ujemmaḍ-a. zzuɣemteɣ asfirnen-nni awarɣi d ɣar-i teggid di ttuffut-nni umi nemseẓṛa i twalat wiss tnayen, zzuɣemteɣ ula abrid-nni d lxarat-nni n lqenḍeṛt.

ssitimeɣ zi tudert wer tettεiwid εad ad ayi-tessemsagar aked imucan-nni waxxa zzuɣemteɣ-ten, minzi tesbesred-ten.

Necc di tudert-inu aqa tekkid d uca teεdud, mɣar d ijjt n temsebridt. Maca di tira wer tεeddud ca amenni waha, aqqa neccin imaruten ntari ula x yemsebriden.

Cḥal ɣar-m n wudmawen?

Ssentiɣ ad xaf-m ariɣ ijjt n tmedyazt, uca εemmars ma temsar ayi amen dayi-imsaren di tmedyazt-nni; ttaciɣ aked yezlan-nnes wer mniεen deg wayawya, ca ijebbed aɣir- a, ca aɣir-in. Ijjt n twala ad ḍelqen i tuḥnint, ijjt n twala ad day-m zawaren, ijjt n twala ad ten-taɣ tyaṛẓawt x uzawar-nni, awaren-as ad dewlen ad zawaren. ttaciɣ akidsen isslawen, wer ɣar-sen qeε udem. uca ssneɣ d ca i din.

Ma tessned mayemmi xseɣ ma εad?
Tifraz qa wer dayi-cqint, taddudt am nneḍni.
Timexsa n buḥbel wer lli ɣar manaya i teqqen.
Ad am-iniɣ mayemmi xseɣ niɣ nnehla?
Amentil ameqqran d Arif d lefwaḥ nnes, zeεma xmi ttesliɣ: Ijermawas, Buḍinaṛ, Ayt mareɣnin…
Tḍaṛɣileɣ. Iwa ca nneɣni qa tcemted-ayi.
Tcemted-ayi di lxezrat-nni n weḥsin, d tiwalin-nni wer d x-am yusin.

Ha ha ha… tuɣa teggʷded ad cem-keṛheɣ?

Xezzareɣ mayemmi tuɣa teggʷded amenni aṭṭaṣ? niɣ mayemmi teggid ixef-nnem teggʷded? ttaḥleɣ ma ad am-iniɣ: aqqa wer cem kṛiheɣ ca, ma timexsa ad tedwel d lekṛuheyyet? Maca cem walu amenni teqqimed tlesqed!

Iwa lexxu a sidi keṛheɣ-cem, umi tugid ad tennethid.

Maca a tqad-am x weṛẓam n tiṭṭawin.

3- febrayer- 2021

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...