Brif, braf, bruf.

 Tanfust n Gianni Rodari.
Tasuɣelt n: Asmaa Aouattah

Sin (2) n iḥenjirn tteɛyarn gi zzenqet, ssufɣen-dd awal (tutlayt) d amaynu (d jjdid) sawaln zeg-s.
Inna-s ijjen:

– Brif, braf.

Irra-dd x-as wenneɣni

– Braf, bruf

Uka ksin gi tḍḥḥakt

G ijj n ubalkun, iqqim ijj n uwessar iqqar, arendad-ines ict n twessart teqqim ula d nettat gi balkun-ines.

Mana ibuhaliyyen-in n iḥermucn- tenna-s twessart i uwessar-nni

Awessar-nni imxaṭa akis g uxezzar:

– Nec ufiɣ-ten ssawalen nican.

– Yak ma zeɛma tfehmed-asen?

– Yyih, kulci.

– Tuka zid min nnan!

– Amzgaru inna-s “ass a d asebḥan”, wenneɣnni irra-dd x-s “tiwecca ɛad ḥsen”.

Traḥ a das-tini ci, tettsla i iḥenjiren-nni bdan ssawalen ɛawed:

– Maraki, barabaski, bibbirimuski- inṭeq-dd umezgaru

– Bruf irra-dd x-s wnneɣni

Uka ḍeḥken ɛawed

– Raḥ uka ini-ay qa tfehmed-asen xlli d lux- tenna twessart-nni.

– I ma lla, inna-s umezgaru “ɣer-neɣ sswirti nedder”, inna-s wenneɣni “tudert d tasebḥant”.

Texzer g-s twessart-nni, tenna-s:

– Iwa zeɛma d tidet tudert d tasebḥant?

Irra-dd x-s uwssar-nni:

– Brif, braf, bruf

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...