Azellid n imeḍẓi

Wi dd-igguren s llilet, gi tsaɛt-a, x uyis?
D ijj n urgaz, iksi-dd akid-s memmi-s,
iẓiyyer-it ɣer-s, zeg waḍu, isnuffer-it,
iɣmes-as baba-s, ittezɣal, g uderriɛ-ines.

Min cekk-yuɣen tettadef-dd g ixef-inek, a memmi?
Maɣar a baba, ur tettwilid muk dd-ittxzzar gi,
s ttaj d uselham, ugellid n imeḍzi?
Uhu, tin-ɣir d tagguyt gi tseqfin tbenni.

As-dd ay ameẓẓyan. Azzel, aker ɣer-i!
Ass-dd, ad teɛyard tirart tekna akid-i,
Ass-dd, qa da nnewwac igga iẓekki,
Yemma-k tettraja-cekk, s tmelsa ur telli.

Baba ḥennu, ur tettwilid azellid n imeḍẓi
Iznuza-ay, gi lḥiss, tirja n udummi?
Win d aḍu issenehzza tifray, a memmi,
Issenḍaq-itent uka sɣuyyunt amnni.

Ttugid ad dd-tasd, yak ay asebḥan, dani?
Yak wwiɣ-dd akid-i xelli d yessi,
Netnint d tiweqqafin x ccḍiḥ n llyali,
Ad cekk-ttẓurent s lɣnuj-nsent, ar tgemmi.

Baba ḥennu, a baba, ma ur tettwilid ula d ci
Sebɛa n yessis n uzellid, gi tallest, ssawalent aki?
A memmi ḥnnu, necc ttwaliɣ ci nneɣni,
Ttwaliɣ tiṣefṣafin ttebsissiqent ar ṭṭya n tziri.

Necc qa xseɣ-cekk, aẓri inek ur gi ijji ci,
s lxaḍar niɣ s bezzez, a cekk dd-awiɣ ɣer-i.
A baba, aqa-t yusi-dd, s ufus n lexyal, ɣer-i!
Igzem-ay, igzem-ay, uzellid n imeḍẓi!

Ababat ksin-t tcukaḍ, ittcukka deg uyis,
deg uderriɛ-ines, ittirnin memmi-s,
ur inni ar wami iwweḍ ar taddart-ines,
deg yuderriɛ-ines, immut memmi-s

Johann Wolfgang von Goethe
Asuɣel zi tkatalant ɣer tmaziɣt: Asmaa Aouattah

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...