Ayrad d uyerẓiẓ miɣis

Ɛebdelwaḥid ḤENNU

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf.

Yekker di min yeɛdun, ttuɣa dinni ijjen wayrad ittɛic deg yijjen tagant, ttuɣa yeṭɣa x imudaren. Yeggur, wenni i t-idd ɣa yelqan deg webrid a t-ineɣ. Imudaren merra ttuɣa ttegg°den zeg-s, ttuɣa ttnuffaran, wer tteffɣen ula ad rzun min ɣa ccen.

Deg yijjen wass, munen imudaren merra, ggin agraw bac ad xarrsen di min ɣa ggen. Merra idsen xeyyqen s min xasen-ittekken aked wayrad. Uḥren xarrsen, ɣer uneggaru yenḍeq-dd wuccen, yenna-sen: « Necc ttwaliɣ wer nettejji ca ayrad a daneɣ-ineɣ ansam. Ittxessa kul ass a ɣer-s ittraḥ yijjen, a t-yecc, bac inneḍni ad ddren di lehna, wer ttegg°den, uca kul ijjen ad yedder mamek yexs, al dd-ɣa taweḍ nnubet-nnes, ad iraḥ ad isellem ixf-nnes i wayrad a t-yecc. »

Merra imudar iɛjeb-asen min dd-yusin x yiles n wuccen. Lexdenni, iruḥ ittazzel ɣer wayrad, ixebber-it s minzi ffɣen deg wegraw-nsen. Yenna-s wuccen: « Ssa d usawen nnehra qeɛ ma tmerrted ixf-nnec a x-aneɣ trezzud, a x-aneɣ tettazzled. Aqqa-c kul ass, macca-nnec a dac-dd-tettas al ifassen. nekkes awal ḥuma kul ass a dd-ittas yijjen zeg-neɣ a t-ttetted.« 

Yerra x-as wayrad, yenna-s: « Min tennid ammu d asebḥan, maca sḥess a dak-iniɣ; Mala yeɛḍel xaf-i ca n yijjen, aqa a kenniw nɣeɣ merra deg yijjen tekti. »

Amenni nnit. Dewlen imudar ttasen-dd kul ass ijjen s yijjen ḥuma a ten-yecc wayrad. alami dd-tiweḍ nnubet n uyerẓiẓ. Ixarres, yenna aked yexf-nnes: « Mayemmi necc ɣa wceɣ ixf-inu i wayrad a dayi-ineɣ, a dayi yecc? Mayemmi wer ttxarrseɣ ayrad-a a t-nɣeɣ nnit, walli d netta i dayi ɣa yenɣen? »

Iruḥ uyerẓiẓ miɣis, yeɛḍel aked webrid. Umi ixecc ɣer yefri n wayrad, yufa-t wer yelli di ca. Yeccuɛri, yessufeɣ-dd accaren, iɛerra x wuyran… Ijeɛjeɛ-dd x uyerẓiẓ, yenna-s-dd: « Mayemmi tɛeḍled? Ass-a a c-cceɣ, ad nɣeɣ qeɛ imudaren. »

Yerra x-as uyerẓiẓ miɣis, yenna-s: « Raja a sidi ajellid a dac-ɛawdeɣ min dayi-yemsaren aked webrid. aqqa-c ttuɣa usiɣ-dd di lweqt nican. Iwḍeɣ-dd ɣer lwesṭ n webrid, msagareɣ aked yijjen wayrad nniḍen. Yexs a dayi-yecc! Nniɣ-as: aha! aqa ggureɣ ɣer ujellid-nneɣ, aqa necc ass-a d macca-nnes netta walli nnec. aqa mala teccid-ayi, a c-ineɣ! »

Ayrad yekɛa s min ittesla zeg uyerẓiẓ. yerni yenna-s: « Aqqa-c waxxa nniɣ-as amenni, Yenna-yi mana ujellid i ɣer-wem dinni, aqa a t-nɣeɣ, a kenniw nɣeɣ akid-s.« 

iɛesseb wayrad, yenna-s i uyerẓiẓ: « Ugur sken-ayi mani yella wayrad-a a das-ssekneɣ lɛib i zi dayi-dd-ittaweḍ, d wehnunni i xaf-i dd-ittegg di tagant-inu. »

Iruḥ uyerẓiẓ aked wayrad, alami i t-yessiweḍ ɣer yijjen wanu yeccur s waman. Yenna-s: Aqqa-c ay ajellid-inu, da i yella, da i dayi-yenna a kenniw-rajiɣ.

Yessijj wayrad deg wanu-nni, ittwala udem-nnes deg waman, ittɣir-as d ayrad nniḍen. Iɛerra x teɣmas, yeccuɛri, ittwala ayrad-nni i das-dd-ittbanen deg waman ula d netta iɛerra x teɣmas, yeccuɛri. Lexdenni yenḍu deg wanu, uca yehwa deg waman al tisi.

Awarn i manaya, Munen imudaren merra, wtin-as deg wuru i uyerẓiẓ, Nnan-as: Saḥḥit x tiɣit-nnec, zi ssa d usawen, a nedder di lehna, bla tigg°di.

Ɣer ɛawed: Tḥajit n Rapunzel

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...