🎤 Ayrad d uɣerḍa

Zi tsekla tamaḍlant n imeẓẓyanen
Yesmezɣ-itt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

AudioḤajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer a tt-naf.

Yekker di min yeɛdun, ttuɣa dinni ijjen uɣerḍa ittɛic deg yijjen tagant. Uca ttuɣa tneqq-it tigg°di. ttuɣa ittegg°ed ula zi tili-nnes. ad yili ibedd, mala yesla ɣir i tefray n tseklut ttweṭṭant-idd, ad yeksi s tarewla, ad yadef deg wexbuc-nnes.

Cḥal n twalatin, ttuɣa ttraḥen ɣer-s imudaren nniḍen ɣer wexbuc, ttgarenzen x-as, qqaren-as: Min cekk yuɣin tetterjijid ula zi tefray n tseklutin mala wḍant ɣer tmurt? Egg ul deg yexf-nnek, nḍer x-ak tigg°di-nni i deg-k!

Ijjen wass, aɣerḍa yuza ɣer-s lḥal, uca iruḥ ɣer yefri n wayrad. Yufa zzat-s ixsan, yallah ɛad mamek yecca. Yufa-t yemḥeḍ ixf-nnes, yerra cwayt azellif-nnes.

Yegga uɣerḍa ul deg yexf-nnes, uca yeḥbec aked unewwar n ujellid n imudaren, ikumasa ittirar-as x weɛrur.

Yuka wayrad aked tḍarin n uɣerḍa zrudduḥent-as x weɛrur, uca yekker ibedd. Yezzels ixf-nnes, isur uɣerḍa yehrubbez-dd ṭṭerf-nnes.

Yekɛa wayrad, yekref tanyart, yesberquqqi tiṭṭawin, yeccuɛri, yessufeɣ-dd uyran, uca yesɣuyy s min yeɛlam di jjehd! Lexdenni, imudaren n tagant merra nxelɛen, kulha manis i dd-yessajja, ttrajan mɣar ayrad melmi ɣa yebbar aɣerḍa deg uqemmum.

Yegg°ed uɣerḍa ayellin, min deg-s itteqdiddis, ttehnuccaran-dd akid-s imeṭṭawen d iɣezran.

Yenna-s wayrad: « Min cekk-dd-yiwyen ɣer-i da ay aɣerḍa, tettirared-ayi x weɛrur? Wer tessined ila necc d ajellid?« 

Yerra x-as uɣerḍa s unixses: « Wadem-ayi a sidi ajellid, ɛemmers ad ɛawdeɣ. aqqa-c necc ttuɣa tneqq-ayi tigg°di, tterjijiɣ ula zi tili-inu. Ttuɣa ḍeḥḥken xaf-i imudaren nniḍen. xenni xseɣ ad neḍreɣ tigg°di, ad ggeɣ cwayt n lkuraj, uca usiɣ-dd ɣer-k.« 

Yeksi wayrad s tḍeḥḥakt, uca yenna-s: « Sqenɛ-ayi s ca n wawal, uca wer cekk-ttetteɣ ca« .

Yenna-s uɣerḍa: « Mala wer dayi-teccid, a dd-yas ca n wass a xaf-i tbedded, uca a dayi-tafed zzat-k« .

Yeksi wayrad s tḍeḥḥakt ɛawed min yeɛlam di jjehd, yexzer ɣer uɣerḍa, yufa-t merra ittqefqif, yenna-s: « ɣer-k ccwerti tufid-ayi jjiwneɣ, yallah xzer manis ɣa tekked, wer ttɛawad amur nniḍen« .

Ruḥen wussan usin-dd, alami d ijjen twalat, yelluẓ wayrad, uca yeffeɣ ad yegmer. Yekka adu yijjen tseklut, wer yuɣir ca i yijjen tracca ttuɣa nedyen-as-tt dinni ca n inegmaren, uca yemxumbel deg-s.

Yeqqim yesɣuyyu min yeɛlam di jjehd. Munen-dd yimudaren n tagant, maca wi ɣa iqerrben ɣer wayrad? alami i dd-yusa uɣerḍa, yebḍa itteɣẓaẓ timurar i zi texdem tracca-nni.

Itteɣẓaẓ, itteɣẓaẓ… Ayerẓiẓ ittnakad-it-idd, yeqqar-as-dd: « Ahnaci ay amcum, aqa ɛlayen xeccen-dd x-ak inegmaren!« 

Aɣerḍa ayenni ma yiwiḍ ittɣẓaẓ di tracca, alam i dd-ifekk ayrad!

Yuder ɣer-s, yenna-s: « Ni-dd x weɛrur-inu. »

Yenḍu uɣerḍa x weɛrur n wayrad, uca yeksi zeg-s s tazzla alami yiweḍ ɣer yefri-nnes. Yuder ɛawed, yenna-s: « Hwa-dd ay aɣerḍa! ».

Yehwa-dd uɣerḍa. Isellem x-as wayrad, yenna-s: « Ass-nni umi i dayi-tennid ca n wass a xafi-tbedded a dayi-tafed, ḍeḥkeɣ x-ak. Wer c-umineɣ. Nniɣ aked yexf-inu aqa cekk d ijjen uɣerḍa waha, wer yelli minumi ɣa tnefɛed. Maca ass-a, d tidet tsellked-ayi zi tmettant, tfekked-ayi zi tracca n inegmaren. Zi ssa d usawen, Necc waxxa d ajellid, maca cekk ad tilid d ameddukkel-inu. Wer ɣer-k minzi ɣa tegg°ded.« 

Imudaren i ttuɣa yesḥessan i wemsawal i yemsaren jer ujellid n imudaren d uɣerḍa, ffɣen-dd, uca ggin merra camxir, wtin deg wuru i uɣerḍa d taryazt i deg-s.

Iɛejb-as lḥal i uɣerḍa, ha yenḍer tigg°di, ha yedwel d ameddukkel n wayrad.

Amawal:

Tagant: Lɣabet
Imudaren: Lḥayawanat
Taseklut: Tasejjart

Ɣer ɛawed: Uccen d tlata n ixennusen

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...