Axerriq i yerḍen arruḍ n tidet

Ttɛawaden x Uxerriq d Tidet, ijj n twala, masagaren. Inna-s Uxerriq i Tidet : « Ijj n lxir n wass, ass-a ! »

Tidet, texzer ammu d wammu, tettwala lḥal mliḥ nican. Qqimen gguren, gguren, uwḍen ɣer yij n wanu. Inna-s Uxerriq i Tidet : « xzer i waman-a cḥal d isebḥanen, as-dd a nɛumm».

Tidet anict i tḥeṭṭa ixef-nnes zeg Uxerriq, teksi-dd ijj n turewt n waman, tufa-ten d isebḥanen nican. Ksen arruḍ-nsen, bdan ttɛumman.

Din, iffeɣ-dd Uxerriq zeg waman, ireḍ (yaaḍ) arruḍ n Tidet uca yerwel (yaawer). Teffeɣ-dd Tidet, tugi ad tireḍ arruḍ Uxerriq, texs ad tecc ixf-nnes, tettazzel, tettlaɣa, trezzu x Uxerriq ; ẓrin-tt yewdan d taɛaryant, ssadren (ssadaan) tiṭṭawin, ggin deg-s imi, qqimen ccaten deg-s.

Tidet, meskina-inu, iqqim deg-s lḥal, tessedḥa, truḥ tennuffar deg ij n wanu.

Zeg wakkud-nni, ittraḥ Uxerriq mani i ixes, melmi mma ixes, wer deg-s t-ittiwi ḥedd minzi yireḍ (yaaḍ) arruḍ n Tidet.

Maca ijj n wass a dd-teffeɣ tidet zeg wanu maḥend ad teqḍa x yayt buyxarriqen.

La vérité sortant du puits / Jean-Léon Gérôme. 1896, iṭurjem-itt-idd, Khalid BOUYAALA, zi tefransist ɣer tmaziɣt.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...