Ass i di ixsen ad raḥen ɣer Tittawin… Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri (06)

Asedwel ɣer Tmaziɣt : Omar LMEDDAM

IXEF AMEZWARU :
6) :
Tessenta tettawi-aneɣ akid-s ɣer weswiq. Weltma tetteṭṭeḍ zeg yedmaren-nnes, nec aṭṭas n twalatin rezzuɣ xef umecli-inu iggʷjeɣ xaf-sent deg weswiq niɣ deg izuray n temdint n zic. Tettareɣ ttacareɣ. Qqareɣ-as xmi xafi tettaɣ mala wer d-rewḥeɣ:
-Ad tewwjeɣ zi taddart-a irsuḍen. Wer ɣar-s d ddikkʷileɣ ɛemmars.
– Ziɣenta cekk ammu i tellid a yinfar-a. Cekk ammu ziɣenta zi lexxu. Min xaf-k ɣa yiniɣ xmi ɣa temɣared…?

Γer ɛawed: Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri s Tmaziɣt (1)

Ict tuffut imẓaryaḍ-d akid-neɣ deg weswiq ameqqran tus-d akid-s tnaragt-nneɣ ḥuma ad as- tescen amcan n yemma. Tru yemma deg weswiq d taddart. Mayemmi xaf-s tettru ? Netta iqseḥ d bu ttciṭin. Tameddit-nni irna-ayi yiḍeṣ zic maci am lebda, ṭṭṣeɣ uca jjiɣ-ten temsetcan.
Wer truḥ ca ɣer weswiq ɣer tuffut. Truḥ ɣer lḥemmam. Tseksef tsewwec i uqemmum-nnes tkeḥḥel tiṭṭawin-nnes. Ttwaliɣ-tt deg wazil-nni tebbirreh. Ziɣenta amya. Wami i d-iffeɣ baba ttwaliɣ-tt tettru waxxa tseksef. Xarrseɣ : ɛemmars wer ẓriɣ ca n temɣart tettru amecnaw nettat. Sseqsiɣ-tt xef min ttet-isrun. Tenna-ayi belli baba iffeɣ ad irzu xef userdas-nni xaf-s icekmen ḥuma ad mmenɣen. Bbirheɣ. Ssitimeɣ ad yaf baba aserdas-nni acekkam ad t-ineɣ ḥuma ad iɛeṭṭaṛ twalat nniḍen di texxamt. Ad ineɣ ijjen zzay-sen wenniḍen. D manaya i ssitimeɣ. Ttexseɣ xminni wer kid-neɣ ittili immut niɣ iddar.

Γer ɛawed: Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri s Tmaziɣt (2)

Idwel ɣer tmeddit ixeyyeq. Tewc-d zzay-s turessuḍt n waman uḍil. Ttesliɣ i yemma teqqar- as :
– Teswid niɣ walli amenni ?
Inheḍ-d xaf-s s ca n wawalen uca ibbuẓẓel amen ixeyyeq yuḥel. Netta ixeyyeq minzi wer yufi wenni xef irezzu, necc xeyyqeɣ minzi idwel-d. Ttesliɣ-asen ssawalen xef wetlaɛ-nneɣ ɣer Tiṭṭawin. Ttuɣa ɣar-neɣ ḥa yijjen wexxam waha. Jjiɣ-ten ssawalen s uxeyyeq uca ṭṭṣeɣ.
Tessekkar-ayi-d ɣer tmeddit tenbult-inu iccuren. Tiqemmumin sqarqubent. Asuḥret awarni usuḥret. Awecwec n tmexsa. Qa ttexsen ayawya. Amutten i tmexsa-nsen. Aysum ittqarqub. Ttfu ? Qa tesxaṛṛiq. Wer ttet-ttimneɣ zi ssa d tsawent.
— Aqemmum-nnem.
— Ha necc. Walli s ucencel. Walli amenni. Raja.
Min teggen ?
— Nniɣ-am ammu.
Ad ḍḍareɣ ad ṭṭṣeɣ xef tmurt.
Ismeḍḍerḍar-itt. Min teggen ?
— Yelli-s n surra.
— Uhu. Uhu. Tmarrated-ayi. Adan-inu. Ammu. Ammu xir. Uhu. Uhu. Walli amenni. Wah amenni.
Wer tili ɣir helcen s tmessi. Isuḥrat. Tiqemmumin. Inẓayen . Isuḥrat. Tiqemmumin. Isuḥrat. Tiqemmumin. Inẓayen. Zeɛɛfen ayawya. Tetten ayawya. Tellɣen idammen-nsen…
— M m m … !
Itacem-itt. Anẓay d azeyrar yudar. Anixses. Inɣi-tt. Ttaciɣ s tenbult-inu txekkʷa. Aman-inu iḥman ttnessasen-d s mezri jar tmeṣḍin-inu.

Γer ɛawed: Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri s Tmaziɣt (03)

Zzat ma ad netleɛ s yijjen wass ẓriɣ taḥenjirt-nni day-i d-isnufeslen zi texxamt tewca-ayi aɣrum yumsen s tamment. Sneɣmseɣ-tt s wetlaɛ-nneɣ ɣer Tiṭṭawin. Tiwi-ayi akid-s ɣer taddart-nsen amen day-i teṭṭef deg ufus. Cciɣ aɣrum abarcan s tamment illutan d tlussi. Tewca-ayi ict teḍfuyt temɣar tezweɣ drust. Ccureɣ lejbub-inu s llewz. Tissired-ayi aɣembub- inu d ifassen-inu d iḍaṛen-inu. Ttuɣa-ayi d uma-s ameẓẓyan ?! Mmi-s ? Tḥard-ayi acenkuk- inu iknunnḍen. Tḥessen-ayi zzay-s cwayt, afus-nnes illutan itḥada-ayi aɣembub-inu d uzellif-inu. Tettcemm-ayi. Tesscen-ayi udem-inu deg yict tisit d tameẓẓyant. Ṣewḍeɣ deg wudem-nnes ujar zi min teṣweḍ nettat deg wudem-inu. Teṭṭef-it jar ifassen-nnes amec nnumeɣ necc teṭṭfeɣ ca n wejḍiḍ maḥend wer t-tmarriteɣ. Ict twala ad tẓeyyar cwayecwayt xef uɣembub-inu, ict twala nniḍen tettegga-as hellararu. Temṣafaḍ akid-i s tmeḥḥatin xef igemmiẓen-inu. Tessudem aqemmum-inu. Xarrseɣ day-s am yijjen weltma wer tt-id-turu yemma.

Γer ɛawed: Cukri aceffar n tfirasin… Aɣrum ḥafi s Tmaziɣt (04)


Ass i di netleɛ teḍḍar-d ɣer twengimt inu temḍelt uma. Ad iqqim wemḍel-nnes bla tassawt, bla leḥbeq, bla abnay. Amḍel uma ad iweḍḍer amec tweḍḍarent tmeslay timeẓẓyanin deg wammas n tmeslay timeqqranin.

Γer ɛawed: Aɛeddis ittuf, wer issin maɣer.. Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri s Tmaziɣt (05)

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...