Arif-nni i dag-i!

Mars 2011, di Arif, negga amussu n imeḥḍarn di tmezgida mani ttuɣa qqarɣ tabakalurit. Qbel, ttuɣa neffeɣ ca n twalatin aked umussu n 20 brayer, nec d baba. Twala ɣer twala, ttuɣa ttemsagareɣ di zzenqet aked lmurecciḥ n dcar, ttemharwadeɣ akid-s di pulitik n tmurt.

Ijjen wass n jjemɛa, lefqi n ddcar, istexṭeb x « Azul », yenna x yenni yeqqaren Azul aqa d « lmunafiqin ». Tteggen ixef-nsen d imselmen, maca d timessi adu ulum. Ddcar-nneɣ ttuɣa dag-s nec weḥdi i yeqqern azul. Ass-nni, tamezgida tekmel txezzer-dd dag-i. A s-tinid nec d « Bulahab », senni, kksen xaf-i marra, ula d iskajiyyen.

Dinni, xarrseɣ ad beddleɣ axarres i tarwa n ddcar, a ten-adseɣ, a kid-sen ssiwleɣ, a ten-sfaqeɣ x usirḍ n walli i dasen-ittwaggen. Maca aẓru a dak-isel, iwdan-nneɣ lla. Cek ad teqqard nitni a xaf-k tterran s: « Maca neccin d imselmen. », « Maca lmexzen yejhed », « yenna-t lefqih ».

Anebdu i dd-yusin awarn-as, xerrseɣ ad ugureɣ, wer dd-tedwileɣ ɣer taɣyuli. Minzi 21 isegg°usa ttwaliɣ amxumbel di lmexzen, asegg°as-nni ufiɣ iceddan dag-neɣ illan. Afsay-nsen deg ufus-nneɣ, maca nugi a t-nefsi. Dinni bdiɣ swejjadeɣ ad rewleɣ, ad rewleɣ zeg aytma!!

Ass melmi i dd-teffeɣ viza, yesseqsa-yi ijjen mmi-s n ɛzizi: Cḥal i xef dd-ɣa-tdewled?!
Nniɣ-as: Ijjen tmenya niɣ d ɛecra n isegg°usa, mala ibeddel ca!
Wer kemmleɣ ca x wawal-inu, minzi aẓuyyet n tmurt d yemma, yerra-yi mkul azgen n usegg°as niɣ d asegg°as ɣer Arif. Setta n twalatin « hekk°iɣ » di 4 n isegg°usa. Rriɣ Arif am hekk°u ɣer temdint. Maca kulci d wenni.

Sebɛa n isegg°usa d cehrayen d 20 n wussan x wass amezgaru melmi dd-ugureɣ. 4 n isegg°usa d cehrayn d 17 n wussan wer ẓriɣ Arif, wer ẓriɣ yemma. Melmi ttseqsiɣ imeddukal day-i yudsen « min ibeddlen?! » Ḍeḥḥken tterran-dd xafi: »qat ɛad d tenni ». « taɣyuli tettraḥ mɣar min trenni ».

7 iseggusa ddreɣ dag-sen akd legnus n umaḍal merra, wer jjiɣ lgens i wer ggiɣ d amddukel, niɣ wer cciɣ aɣrum-nnes. Ttexseɣ ad fehmeɣ min yejjin Arifi i yeddren di ddell, yugi ad yender taɣyuli. Tidet waha, ɛad wer ssineɣ!!

Wer ssineɣ min ittejjan aterras yeqqar-ak: « d tidet min teqqerd. » Maca wer zzag-s ittegg. Min ittejjan Arifi yessen belli d lmexzen i dag-s yeẓẓun tukkarhi, taqbilt, aseḥqer i temɣart, leɛgez… waxxa amenni ittagi a zag-s yeffeɣ. Rni xaf-s aɛeffar axmi netta waha i yellan sennej i tmurt-a!

Arifi nniḍen ittwalan ixf-nes d ilelli, ifaq, yender xaf-s taɣyuli. Yugi ad yelmed belli lmexzen mala wer xaf-s nemɛiwin marra, wer x-as netteɣlib. Yugi ad yessen belli iwdan i wer ilmiden ad smquddan jer wewtem d tewtemt, ad qeblen ayawya, ad slen i yijjen d wenniḍen, ad ssizdgen tamurt-nsen ad tt-ḥḍan, ɛemmers ad kkren aked lmexzem i dasen-yeccin tiseqqar-nsen.

Deg wawal aneggar ssawaleɣ x yijjen Arif d yijjen Urifi wer llin di tidet, ad yili ɛemmers ma ttuɣa llan. Maca aqqa-ten di turjit n waṭṭas n trifiyin tilelliyin d irifiyen ilelliyen. Aṭṭas wer tterrin taynit i wi xaf-sen ɣa iḥekmen mintra iḍemmen-asen tiseqqar d izerfan-nsen. Maca ksin amnus kṭer i suyetma-tsen d aytma-tsen i yeddren jer tukkarhi, d tigg°di, mala temṣebdid deg uxarres.

Ass melmi i dd-ugureɣ, ksiɣ akid-i ijjen tkemmict n ucal n ddcar mani xelqeɣ gmiɣ. Ksiɣ akid-i ula d Arif, maca ijjen Arif tturjiɣ-t. wer dag-s ddreɣ ca, ijjen Arif ssitimeɣ ad yili ca n wass, mala texsem!

Ɣer ɛawd: « Xseɣ ad ugureɣ wer dd-ttɛiqqibeɣ… » ta d ict d tɣuyyit n ijjen temɣart d Tarifit | Cahid Andic

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...