Anas Assanoussi d ijjen umari d Afransis zi Arrif

ungal n le règne des egos

Deg useggas i yeɛdan issufeɣ-d umari Afrnansis, Anas Assanousi ungal-nnes amezwaru umi qqaren le règne des egos.

Assanousi, amara d aḥudri, netta ɛawed d akumidi. Ixleq di Nnaḍur, maca netta yeyma, yemɣer di Paris, tamedint n tsekla d tira. Ungal-a netta i yura issawar dag-s umari x imxumbal n ijjen tseḍma n umezgun. Maca di twalat d icten, ittɛeqqab-d dag-s ḥma ad aneɣ-yerr ɣar Arrif d tussna d umezruy-nnes.

Amara, issruɣa tifawin deg ungal n le règne des egos x ijjen uḥudri zi Paris. Maca netta zi Arrif, zi tiṭṭawin n uḥudri-ya nettwala Arrif d tussna-nnes. Yettwaḥsab adlis wa d amezwari n Assanoussi, i nessitim wer ittili ca d ameggaru. Mamec izemmer bnadem ad itter le règne des egos x Amazon. Aked uya, ad neydar ila din aṭṭas n imariten zi Arrif tteggen amkan-nnsen di tsekla Tawruppit. Ameknaw: Asis Aynan, Racida Lemrabeṭ, Najat Lhacmi d inneɣni.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...