Amuddu ɣer Serwan (16): Ass i di yura Yuba tiqessisin-nnes timezwura di leḥbes


Lerifain

Mermi mma nufa akud ibedd war iggur a nerzu mindi ɣa nirar. Ha yin ittiraren ciṭranj ha yin ittiraren apartci yarecm-aneɣ-t azεar xef tcuqqet tacemract minzi qa netta d anazur. Negga tabulart s uẓru n ṣṣabun nennḍ-as rciɣeḍ acemrar irseqq xef setta n udmawen. Zi ɣar ragwaj as-tiniḍ qa n tiḍet. Negga ra d rkarṭet s tqabsatin n flan i d- nesɣa. Nec rebda ttraɣan-ayi-d yin issnen i arrunda. Uca ntemεanad wi ɣar ixṣaren. Rebda nettemzawar jar-aneɣ tɣuyyit d umenɣi axmi nedja di reqhawi-nni n reqma.

 


Maca din yin war d-yarrin rexbar i riraret-nni. Ha yin izzren deg iruqaq-nsen ttrajan min ɣa ccen uca ad ṭṭṣen. Ha yin itteggen tiyrawin ssawaren. Ha yin iqabren tawwurt am imcicen, rebda aqa-ten din smuqqren.

Nec xef mi i d-ittas ca n ijjen zeg inekraf n lḥirak traɣan-ayi-d ad d-aseɣ akis din beddeɣ a nettemṣawaḍ awarni ufray. Netni i day-i ittεawaden ineɣmisen min ittemsaren di berra. Nitni ɣar-sen tlibizyun neccin walu. Axmi igguren xaf-i ttmunen-d xaf-i yin kidi ttseqsan-ayi xef min imsaren? ma εad idja ubelleε n kuruna? Mermi rεid.

 


Yus-d ɣar-i Σebdelḥeq Lfeḥṣi inna-ayi min cek ixessen ini-ayi-t. Nniɣ-as rezzuɣ tifray d uɣanib d idlisen, macca aqa-tt ɣar-i, arruḍ ikfa ɣir wa.
Iruḥ Σebdelḥeq iwwi-ayi-d idlisen ca nnes ca issekk-ayi-ten-d Acraf Mudid. Ufiɣ day-sen ijejn udlis n umezruy ikk-d fus n Nabil Benεabdellah d Hasan Barba. Iffeɣ-d ɣar Acraf Mudid ɣar Serwan. Iεejb-ayi umyawaz-a jar-asen. Ufiɣ ijjen ungal n Σebdelḥeq day-s isem n Bṛahim Buxizzu, ḍay-s ijt n tenfuct tura s Lεarabi xef tefrect tamezwarut teqqar: « Ucc rub i tarzugi a teεdu a tesyura s taẓyuḍi ». Iḍfar-as isem n Brahim.
Wami i tt-iɣra uswisri isseqes-ayi xef min yeεna Brahim-a nniɣ-as d ijjen n udrar zeg idurar n arrif. Neḍṣa cwayt uca inna-ayi awar-a imɣar aṭṭaṣ. Yerni-ayi tirrugza. imri i tt-inna ca n ijjen zeg yinni ittwassnen d Siwsra ataf iqqim d inzi.
Nec ɣar-i idlisen ɣar-i tifray ɣar-i aɣanib waxxa d azegwaɣ yarrez maca itsellak di reḥbes. Ijjen twara ad ɣareɣ ijjen twara ad ariɣ, ttraɣan-d xaf-i yinni ittiraren arunda ttzawagen akid-sen irareɣ maca ufiɣ min di rhiɣ. Uriɣ ijt n tsefrut qqaren-as « azul ». Icten xef reḥbes.

 

Ttariɣ min ttwariɣ war dayi- iεjib. Kurci s tfinaɣ ḥend waxxa ifettc-ayi ḥedd war ittessen min din uriɣ illa ma issen tifinaɣ.
Tilifun di retnayen d rabeε tnayen n minut i ijjen. Macca ku ass min day-s tteggen. Nedwer nessen min d ɣa yasen, nessen mermi tedja macca taεeffant waxxa kurci iεεuffen. Nedwer nεeddar macca s min ɣar-neɣ n tḥanut mara macca-nsen war teḥri niɣ war t-syiwin. Γar-neɣ furmaj, kaccir, aceffay d flan. Netteg rqehwa tabarcant s ucubri n niskafi deg waman d aṣemmaḍ. Maca atay ɣa ssbeḥ netteg rḥeb d sekwar di tzayyat n kuka uca nticci i imssenwan teccurent-id s waman inwan. Netticc-asen ra d timedjarin snennan-tent-id maca εiffeɣ xmi daneɣ d ssaɣen zeg ufray qebbaren fus xef ṭṭebṣi teṭṭfen timedjarin war weṭṭint ssadafent-id s uɣezdis jar imesmar. Mara tettεiffid iqseḥ ad tettawyed ixef-nnec di reḥbes n Lmerruk.

ɣer ɛawed: Amuddu ɣar Serwan (15): umi ttuɣa xsen ad asen-kksen arruḍ i inecraf

Yuba Ubrayim

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...