Amuddu ɣer Serwan (12): Ifreḥ Yuba wami ibedder ccumbra, maca…

Lerifain.fr

Marra nummer wami i nettesra belli yeggur a nemmutti zeg uxxam-nni mani i nesseεḍu imalass-nni abercan. Marra nettɣir belli neggur a nraḥ ɣar ixxamen mani ttirin drus n ineḥbas kur ijjen s uraq-nnes. Zegga i dja newweḍ 50 deg uxxam-a. Yarweɣ rekraci-inu ggiɣ-tent d tamḍat. Ggiɣ day-sent ca n warruḍ yudrus, nec wa ɣar-i ca aṭṭaṣ n warruḍ minzi udfeɣ-as amezwaru waha. Ijjen ssarwar d ijt teqmijjat d yinni n yirem d leεbaya. Qneɣ iherkusen, ggiɣ tcanklat di mika-nni i d-ysiɣ min day-i iqqimen zi macca n tḥanut. Ssidfeɣ aɣrawen n mika deg uɣir-inu waxxa tedqer cwayt. Ṭṭfeɣ ṭṭebṣi-nni n reḥbes deg ufus yarweɣ day-s campun d ssabun d tburin n kuka min di teggae macca d tinni n raybi min di sessaɣ atay d rqehwa.

ɣer ɛawed: Amuddu ɣar Serwan (10): Ha mayen xef imneɣ Yuba di leḥbes

Ma fus nneḍni qa ysiɣ day-s rekraci-nni s wadday n tiddeɣt. Beddeɣ ttrajiɣ am marra imeddukar. Usin-d nnan-aneɣ yisem rqecc-nwem ggem tnayen awarni tnayen teffɣem deffarem ccaf amezwaru. Ttwariɣ marra ttemḥewwasen wi ɣa yezwaren bac ad iṭṭef qama d llemliḥ niɣ axxam d llemliḥ mamec ttxarrasen. Nec war day-i ttuqiε di qama wara di ca. Ttwariɣ reḥbes d reḥbes. Neffeɣ negur. Amecnaw tḥimmart n udji seguren-tt initcan, ij izegwar-aneɣ ma yinneḍni ttasen-d xef uɣezdis aẓermaḍ xef yeffus d afray n uzzar. Nettenqetmar aked min neysi. Kur ma ttwariɣ ca n tewwurt as-iniɣ ataɣ diha i ɣa nadef. Uciɣ ag ddedj uciɣ belli aneḥbus war ɣar-s idji waddur di tmurt-a. Mani djan izerfan n ufgan? Maca aṭṭaṣ n imeddukar war dasen- tuqiε ttazren am txeswin tcarraεen deg iyran arezzunt heddu.

ɣer ɛawed: Amuddu ɣer Serwan (09): Umi i d-iḍreq Baɣus i imeṭṭawen

Newweḍ ɣar tewwurt n umesseggur sbedden-aɣ ktar zi 15 minut. Iffeɣ-d ixezzar day-neɣ s temɣar am imwaṭṭafen n umenɣi ig iysi ucengu. Nnan-aneɣ ugurem εaweḍ, nuyur deg izuray-nni iziyraren war iqeṭṭin ig ittenḍen i iɣerman d muṭanyat armi i newweḍ ɣar iɣrem wis 3. Ssidfen-aneɣ ɣar uxxam n macca imɣar aṭṭaṣ 15 amitru di 15 amitru, yus-d di tmurt ɣarts rekwazi xef 4 n iɣezdisen faryen s uzzar n 14. Day-s ij n unwar n 3×3 mitru d teɣmart day-s taḍegwant ḍ 6 n tsebbarin. Taɣmart nnaɣnit day-s lkanif d ameẓẓyan 1×1m ɣar-s tawwurt d azyen. Xemi day-s tbeddid ttwaran-d azedjif d idmaren-nnec. Axxam-nni n macca imɣar maca war yizdig ca. Iccur s tεejjajt d iqecwar d ixemrawen. Day-s 24 n ttifurat d imeqqranen kur ijjen qqnen ɣar-s 4 n rekrasa zzay-s. Ttwaggen s inuks εad ɣar-sen mika-nsen εemmares war din icci ḥedd zeg wami yarẓem reḥbes. Axxam n macca din maca ineḥbas tetten xef tassut-nsen. Day-s kamirat xef kur aɣezdis zzay-sent tin ig ittenḍen ag iwḍan.

ɣer ɛawed: Amuddu ɣer Serwan (08): Ass umi x-aneɣ d-ssidfen ijjen ubuhari

Nudef nnan-aneɣ d wa d axxam-nwem ad day-s tessaεdum axemmer n kuruna ar ɣa nessen belli war tehricem ca. Nceṭṭb-it, nessired ṭṭifurat-nni, neyru azyen xf wayawya azyen nejj-it ad xaf-s nettet. Ku ijjen iṭṭef raq-nnes issu di tmurt nerra izedjifn ɣer rḥiḍ nraḥ d timecḍin maca nemsagg°aj azyen mitru xef ayawya, ku ijjen issares rqecc-nnes zzat-e.

 

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...