Amuddu ɣer Serwan (06): Macca tezhem d tḥanut ɛad tbelleɛ

leḥbes ɣer daxel

Neqqim ad necc amecri-nni. Kur ijjen mamec das-itegg i macca-nnes. Din yin isrusan tafettut di ṭṭebṣi n baṭaṭa uca ttetten. Din yin ittqettasen taqeddit di baṭaṭa uca rebẓen baṭaṭa-nni s bezzez waxxa nettat teqseḥ tebbudrez. Nec wer day-i tinni rxaḍar-inu. Ssisneɣ cwayt n rmareq, cciɣ tafettut-nni waxxa tezhem. Azyen n tecnift cciɣ-tt aked yugurt. Maca ur yummer ttrajiɣ ɣar tḥanut ad d-awyen min ssutreɣ ad kkseɣ reɣben d raz. Iwweḍ-d uεecci εad war d-wwiyen walu. Nettraja nufa walu nengar xaf-sen, Nnan-aneɣ safi tḥanut tbelleε ar tiwecca. D axeyyeq εawed. Tawyen-d amensi aked rεaṣar. Tacnift n weɣrum, ijt tmedjact d tucfict, taḥrirt n sebεxḍari imken εemmaṣ war xaf-s tesrim. Batata d texsact d xizzu nwan deg waman uca haryen-ten di muliniks. Ttεawaden-asen tinenni s reḥrur d tissent d uzalim d tumatic… Uca tebser, ad tt-tendared iḍaren-nnec di rḥiḍ ura tesɣeryed-tt.

Ra d ijjen war das-izemmar ad tt-isu. Lappil wis sin nraja cwayt lappil wis krad. Tlata n lappilat i tteggen di nhar ij aked tuffut. Ijjen aked rebɛa n uzil, ameggaru aked uɣedjuy n tfuct. Nraja arami d djiret necca tamedjact aked tecnift-nni uca neqqim nettqessar armi nufa ssidfen-d x-aneɣ yin nneɣni. Qamat-nni ccurent iwdan ceṭṭen, inna-asen-d ssut di tmurt ssun-asen tṭfen iruqaq marra dewcen uca neqqim ntemrussun. Nettemseqsa min xef cek d-ṭṭfen… Aṭṭas inecraf di Arrif ttadfen-d xef tsebbabt n teḥcict niɣ aεmuḍ d uḥarreg. Wa din bu yin d ittadfen xef tukkarḍa niɣ xef ttaɛeddu asiksi. Illa ca n drus waha. Manaya minzi ɣa tesned ila neccin Irifiyen mri nufa twuri, agra d rehna ataf war nettiweḍ ɣar reḥbes.

Yura-t: Yuba Ubrayim

ɣer ɛawed: amuddu ɣar serwan (05): Nnhar n lappil, maca nnumru walu!

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...