Amuddu ɣer serwan (02) : Djiret tamezwarut di rḥebs.

reḥbes n Serwan ɣer daxel

Deg uxxam-nni n uraji neqqim nettemseqsa jar-aneɣ, manis cek? min xef d cek d-ṭṭfen?… kur cwayt n wakud ad naf ssidfen-d xaf-neɣ yin nneɣni arami nufa ixef-nneɣ di tesɛa.

Usin-d ttfettacen-aneɣ ijjen s ijjen, tticcen-aneɣ tnayen n rekraci. Ssadafen-aneɣ ɣar wexxam nneɣnit. Qqaren-as axxam n ineḥbas imaynuten, day-s sebɛa mitru di tuzzegardt sebɛa mitru di ririwt. Day-s tenɛac n qamat n wezzar, day-sent ijt sennej ijt s wadday, Rebɛa uɛecrin n iruqaq n iḍes wa xef wa. Maca war day-sen bu ipayasen. Day-s tnayen n kanifat (bitlmat) di tɣemmura. Kur ijjen iṭṭef raq-nnes, ittessu day-s rekraci-nni daneɣ-ucin. Urṣuḍent maca s bezzez. Din yinn ig isseεdun reḥbes ssnen mamec εeddren tassut-nni. Yusi-d ɣar-i Rabeḥ inna-ayi raja ak-εedreɣ raq.

Iṭṭef rekraci nni, iḍefṣ-itent akidi- xef tlata, uca issu-tent di tmurt iεjen-asent xef iḍeffuṣen s tisi n iḍaren, uca iys-itent iεder-itent xef qama. d wenni d payaṣ.   Uryeɣ skutiɣ, ku ijjen iṭṭef raq-nnes nqeṣṣar uca neṭṭeṣ. Aked tfawt n tiwecca zic nufa reẓmen-d xaf-nex tawwurt nnan-aneɣ kkret ad teggem lappil. Sbedden-aneɣ d fila uca jarden-aneɣ (ḥesben-aneɣ).

Wyen-aneɣ-d cwayt n sabun Nnan-aneɣ seyqet axxam serḍet lkanifat. Weyyen-d areyyeq day-s tkummert d tkisut d cubri n zzect am wenni n campun. I mkur ijjen. Wyen-d abeqraj n rqehwa maca war d-wweyyen bu rkisan. Min di ɣa nsu? Nnan-aneɣ rkisan memnuε ḍebbarem. Uca iwyi-aneɣ-d tizeyyatin n waman d tinni n kuka xwant ad day-sent nsu. …

tḍeffar

Yura-t: Yuba Ubrayim

ɣer ɛawed : Amuddu ɣer Serwan (01): ḍar amezwaru di rḥebs

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...