Amuddu ɣar Serwan (13): Ha mayemmi ig icca Sifaw aεmud!

Lerifain.fr

Axxam n macca i ɣa d-nemmutti ad day-s nezdeɣ imɣar abeεda war day-s bu rḥeṣran amacnaw mani ila nedja. Nemssagwaj xef wayawya nejja raq mani nettett day-s 10 n ṭifurat. Nejja araq mani ɣa netbedda deg uraɣi (l’appel) zzai i tewwurt ig ikkin ɣar iɣrem wis tlata. Nejja ijt n traqt tunef d tamezdagut i itzaǧit. Iqqim mani ɣa nettraḥ ad neṭṭes. Maca ijjen kanif d amezzyan i 50 n iwdan day-s ra d dduc mamec nnes? Deg uxxam amezwaru idja ɣar-neɣ tnayen mara tufid ijjen iεemmar ad tadfed ɣar wenneḍni. Ruxa ijjen, aked tussna-nwem wen ɣar yadfen war iqqar ḥama iffeɣ-d.

ɣer ɛawed: Amuddu ɣer Serwan (09): Umi i d-iḍreq Baɣus i imeṭṭawen

 

Marra yuzeɣ-aneɣ uεeddis s macca-nni, maṛṛa nehrec zeg wadan. Maṛṛa nettcedca s reqsaḥet n uεeddis. Wen ɣa iraḥen ad iffeɣ ad iqqim ittεebbez axmi ig itaru. Din yin iwḍen armi dasen-ucin isafaren issazzaren aεeddis. Yus-d ɣar-neɣ umessuggur d umeqqran n imeḥḍay d ijjen sin n iεessasen d axmi i d-arezfen zeεma. Nnan-aneɣ ad teqqimem cwayt da ar ɣa nessen belli ura d ijjen zzay-wem war ihric s kuruna uca a kenniw nawi ɣar ixxamen. Nnan-aneɣ εawed ug isseεdun aṭṭaṣ n reḥbes bac ad yiri d kabran? Kabran ija negga diha sbeddent wami ufin war ittcekkim ca. Din ijjen n ubeznaz zi Nnaḍur ssnen-t di reḥbes am aɣyur acemrar. Γir ẓrint nnan-as aqa cek da εawed? Iwa d cek d kabran. Iεejb-as rḥar. Nnan ixessa ijjen nneḍni ad yiri d amyawz- nnes ad ibeṭṭa macca, ggin Masin.

ɣer ɛawed: Amuddu ɣar Serwan (10): Ha mayen xef imneɣ Yuba di leḥbes

 

Ɛaweḍ seqsan-aneɣx: Ug idjan d aḥeffaf niɣ issen ad iḥessen? Kkaren-d aṭṭas rezzun ad remden deg izedjifen n midden. Inna-as tiwecca awem day-s tunduz uca temsartaḥem. Maṛṛa yin ɣar idja ucewwaf d azirar nix jjin ticeεkukin ad tḥeffen. Uca iggur umessuggur jar-aneɣ iscan yin ɣa iḥeffen s bessif. Arami iwweḍ ɣar Sifaw asalafi iscen ɣar-s uca ikkar-d sifaw isɣuy-d xaf-s s tefransist inna-as lla. Kksem-ayi iri war day-i tekksem acewwaf inu d tmart-inu. Yerra xaf-s s Tefransist: tessned uked tessawared ma lla? Tiwecca mara war tekkised manayenni ad traḥed ɣar lkaccu.

ɣer ɛawed: Amuddu ɣer Serwan (11): Umi xsen ad ḥgaren x Baɣus.

Wah ad raḥeɣ mani ma, maca wa t-ḥeffiɣ ca. Inna-asen i iεessasen: Sufɣem-t ad ittwaheyyeḍ. Ssufɣen-t utin-t armi d tadegwayet arrin-t-id. Neccin nufa ṭṭifurat-nni εaḍ d imaynuten zeg wami yarzem reḥbes. Ɛad ɣar-sen mika-nnsen, uca nxarres. Ad dayes narcem ciṭranj ijt n texxamt nettqeccar-it ijt n ntejja-t tettas-d d tenni. Nufa mindi ɣa neneqq akud. Nxerres deg upartci ɣar-neɣ tcuqqet tacemract ad xaf-s t-narcem maca walu aɣanib, ma tabularet qa din yin tt-itteggen s ssabun n uzru. Ma rkarṭet qa nenna xmi i d ɣa tas tḥanut ad nseɣ flan uca ad t-neεder s tqarṭunin-nnes timezzyanin. Marra manaya ḥend ad nenneɣ akud war nettici s reqneḍ.

Tḍeffar

Yura-t: Yuba Ubrayim

ɣer ɛawed: Amuddu ɣer Serwan (12): Ifreḥ Yuba wami ibedder ccumbra, maca…

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...