Amcic yufa aceffay, jjmaɛet tufa sini, Tamimunt ɣer-s Rebbi.

Tamimunt, ijj n wass, truḥ ɣer lexla a dd-tawi tazart, tufa din ijj umucc d ameẓẓyan yettru meskin yesbissim, izzillez-as (izzidjez-as) Teṭṭef tegga-t deg uḥsi-nnes, teksi-t-idd ; amcic-nni iɛjeb-as lḥal, yeẓẓɣel, issummet tidmarin n Tmimunt, ula d nettat iɛjeb-as lḥal. Yelluẓ yettɣil-as Tamimunt d yemma-s yedmummeg yebda itteṭṭeḍ, tejja-t. ittɣil-as i Tmimunt amenni i dd-yusa ad tegg. Iẓra-tt-idd ijj umeksa, iggur, izerreɛ, iceṭṭeḥ, qbel i ɣa tedden leɛca.

 Yekker uberreḥ di ddcar : «  A jjmaɛet, asem-dd ad teẓrem min ɛemmers wer teẓrim, Taseɛdit teṭṭef-dd amcic tessuṭṭuḍ-it ».

  Tuffut n tiwecca-nnes, wer dd-tuliy tfuyt, bdan ttmunen-dd x-as yergazen, kessin-as tiwessaf i wezreg-nnes (azzay-nnes) ttbergagen x-as. Tefreḥ Tmimunt umi i ten-dd-teẓra, ittɣil-as usin-dd ad ẓren amucc n lexla, teɛreḍ-iten ula ɣer lqehwa.

Aḍbib, butebratin, buyselman, buweɣrum, lemqeddem, ccix, lqayed… jjin merra ccɣel-nsen, mmernyen-dd imesselmaden d lmudir, jjin sekwilat xxwant, iccat deg-sent usemmiḍ ; ula d lefqi n temzida, zeɛma netta ittẓalla yessen yuffu-dd d aḍemmaɛ yerjef jer-asen.

Tettwassen ɣer imezwura : amcic yufa aceffay, jjmaɛet tufa sini (cinéma), Tamimunt ɣer-s Rebbi.

Timɣarin nxelɛent, stuɛjubent deg irgazen-nni s tehrawin, ttɣilent tewqeɣ girra,  uzzlent-idd awern-asen, umi i dd-uwḍent ufint ziɣenta d amcic min xef i qidden waha, hwan-dd x-as s iɛekkazen-nsen issenhez tanewwart-nnes tawala tameggarut yemmut.

Safi kemmlen imedyazen, njemɛen ijertal, kul ijjen yedwel ɣer ccɣel-nnes.

Tesgura Tmimunt s uxeyyeq, di taddart tettru weḥḥed-s, man wa i tt-ɣa-ixsen ? man wa i umi ɣa teṭṭef deg ufus ? teḥḍer umi i tt-sgujlen, teḥḍer yemmut ccwarti-nnes, wer dd-tewwiḍ tiwecca-nnes ar mi ttuɣa tamrirt tegga ccɣel-nnes.

Iwqeɛ uberreḥ zi jjdid : « A jjmaɛet asem-dd a nmeḍlet (nenḍeret) Tamimunt, a tt-nerni ɣer umucc-nnes ».

D l’adaptation n Khalid BOUYAALA i uɣennij n OULAHLOU « Taseɛdit ».

Ɣer ɛawed: Tanfust uḥuli d yifis

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...