Akecca wer yettjiwinen (Tanfust d talimant)

Yerra‑tt‑idd ɣer Tmaziɣt : Benaissa Lamroubal

temmeksi‑dd zi: Die kleine Raupe Nimmersatt ‑ Eric Carle 1969

S llilet di tziri ttuɣa dinni ij n tmellalt x ij n wafer n tsejjart.

Nhar n lḥedd awern‑as ɣer ssbaḥ rumi dd‑tenqer tfukt, yeffeɣ‑dd zi tmellalt‑nni ij n ukecca d ameẓẓyan yelluz.

Yeṭṭef‑dd abrid ad iraḥ ad yerzu min ɣa yecc.

Nhar n letnayen yecca abrid deg ij n tetteffaḥt maca amenni ɛad wer yejjiwen ca.

Nhar n tlata yecca abrid di tnayen n tfirasin maca amenni ɛad wer yejjiwen ca.

Nhar n larbeɛ yecca abrid di tlata n tberquqin maca amenni ɛad wer yejjiwen ca.

Nhar n lexmis yecca abrid di rebɛa n tefrisatin maca amenni ɛad wer yejjiwen ca.

Nhar n jjemɛa yecca abrid di xemsa n tleccinin maca amenni ɛad wer yejjiwen ca.

Nhar n sebt yecca abrid deg ij n teɛdudt n tcukulati, ij n tcambi n pulu, ij n tpipinut, ij n wezgen n furmaj, cwayt n ssusit, ij n tḥalawit n tkeccuḍt, ij n teɛdudt n lxudart, ij n tsusit tekmel, ij n tpastilit d cwayt n dellaḥ.

Aɛecci nni yeqqes‑as uɛedis!

Nhar awern‑as ttuɣa ɛawd d lḥedd. Akecca nni yecca ij n wafer d azegzaw. Yuka aked yixef-nnes mliḥ lexdenni.

lextu wer yeqqim ca yelluz, yejjiwen s waṭṭas. Ɛawed lextu wer yeqqim bu d ameẓẓyan yedwel yuff d ameqqran.

Yebna ij n tɛiccut d tameẓẓyant umi qqaren « tkukunt » (kokon) yeqqim deg-s kter zi tnayen n simanat.Uca iɣeẓẓ ij n teḥfurt di tkukunt‑nni, yeffeɣ-dd zeg-s yedwel d ij n teḥjijat tecna!

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...