Ajemmaḍ‑a/in, min da/din

d tizegrarin d tisemaḍin, a das tinid d tiyarziwin! tenna‑yi ḥenna aqa d azgen ameggaru n ṣmayem. Itran deg ujenna wer iqeṭṭi leḥsab nsen. itteɛjib‑ayi ad fɣeɣ s llilt, ḥessbeɣ itran adas tinid d ḥenna Nunut tferren leɛḍes. Teṣmed tessefḍir, astinid tfetter tifednin s waman jersen, maca tecna, ad tberred min arbun yexasn d idammen n leḥmu!

d tizegrarin d tisemaḍin, a das-tinid d tiyarziwin! tenna‑ayi Ḥenna aqa d azgen ameggaru n ṣmayem. Itran deg ujenna wer iqeṭṭi leḥsab-nnsen. itteɛjib‑ayi ad fɣeɣ s llilet, ḥessbeɣ itran ad as-tinid d ḥenna Nunut tferren leɛḍes. Teṣmed tessefḍir, as-tinid tfetter tifednin s waman jersen, maca tecna, ad tberred min arbun yexasn d idammen n leḥmu!

Uryeɣ akd ijjen tsawent, dag‑s ijjen tallest yallah tettwalid zzag‑s mani tessurufed. Neṭṭareɣ iḍaren wer kid‑sen tticiɣ, neṭṭaren nnit ixf-nsen! ttesliɣ i nnefs‑inu as-tinid terriɣ nnefs s imeẓẓuɣen, maca nnefs‑nni ittali-d zi rallaɣ-inu, adan xwan, uffen, uffen s imunas.

X‑as yusa‑yi‑dd ijjen uxarres d aseqsi, mindi ila txarseɣ yallah ɛad? ttesḥeqqid ttuɣa ḥessbeɣ itran waha? niɣ ḥesbeɣ ussan-inu yeɛdun? Aɣebbij d ukemmic, rid inu ad ḥesbeɣ inni n diha, rid inu akd inni da, min sseɛduɣ da wet‑it di trata ḥima ad tawḍed min yeɛdun da. Maca di tyacit, ussan n da d izegran am djyari‑ya, mintra tɛeṭṭled da, mintra tzugaran!

Uca a zzay‑i tedwel sinta ɣa manis i d-usiɣ, min din jjiɣ awarn‑ayi. Min i dd‑ksiɣ akidi? Melmi ma dayi-isseqsa ca n yejjen manis i d-usiɣ, ad adfeɣ deg ixf‑inu. Minzi awarn‑as ttasen-d iseqsan nniḍen. Tirelli, izerfan, tiɣisin …! zi min yeqqnen ɣer leḥkam d min yeqqnen ɣer weydud.

kkint‑idd xaf‑i tnayn n tebriɣin, swint kksent, kksent leḥya d teṣmed s min swint. Ggurent ad ṭṭfent abrid n tma tma i yeɣẓer, tallest i din tujer tenni di lliɣ, nec ttagʷdeɣ‑tt, maca nitenti yeḍher lla! uca ad ssefyen iseqsan ɛawd. Tzemmer ca n yict ad tekk tmatma i webrid ajemmaḍ‑in, manis i d-usiɣ? bla ma teswa ca ɛad. Deḥkeɣ akd ixf‑inu, deḥkeɣ xaf‑i, d usmquddi‑ya kkareɣ teggeɣ jer ajemmaḍ‑a d ujemmaḍ‑in. Mli uca asmquddi deg uxarres, itedwal d ttidet! ayḥḥat ayḥḥat.
(…)

ɣer ɛawd: Timɣarin‑a Beddlent Tudert

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...