22 mai , 2021

Adiktaturi ameqqran

yura‑tt Baghdad el Mesbahe

Samḥet-ayi nec wer rezzuɣ ca ad iliɣ d agellid.
Manayenni wer yelli ca d ccɣel-inu.
Wer rezzuɣ ad reyyeɣ x ḥedd ula ad rniɣ ḥedd. Mala din tizemmar rezzuɣ ad swiziɣ ag marra yewdan. Udayen, yinni wer yuminen, ibercanen d icemlalen.
Marra nrezzu a neswiza ag wayawya. Iwdan ammu illan. Nrezzu ad neddar ag tawenza, wer yelli ag ttamara.

Wer nrezzu ad necreh wara ad nesseḥqar hedd. Deg umadal-a day-s araq i marra iwdan. Tammurt tecna day-s agla. Ad tewwec tasɣart i marra idneɣ . tudaet-nneɣ ad tt-neddaret di tlelli d tcuni. Maca iweddar-aneɣ webdrid. Ṭṭmeɛ idwel d ajeɣdid n buḥbel-nneɣ ileḥḥef timmuxsi i umadal ijja-neɣ di ttamara d usizzel n idammen.

Negga twafit i tazra waxxa amenni necref ixef-nneɣ.
Macinat rrint-aneɣ nettɣebba, maca nrezzu a nerni.
Tussna tetterra-neɣ nettmelliɣ.
Tiɣit-nneɣ terra-aneɣ neqseḥ wer neḥli. nettxarras aṭṭas nettaca drust.
Neḥdaj talsa ktar zi min neḥdaj macinat.
Neḥdaj tadukkli d leḥnuniyet ktar zi tiɣit.
S nebra taɣara-ya ad tedwel tudart marra d amenɣi, marra a nweḍḍar.
ṭṭiyarat d arradyu sidsent-aɣ ɣar wayawya.

Ddeqq-a n twafitin ittxessa-asent iwdan icnan. Itxessa-asent tawmat umaḍal d wemquddi i marra yewdan. Aqa luxa awal-inu ittaweḍ ɣar lemlayen n yewdan deg umaḍal amen yekmel.

lmlayen iɣufan n yaryazen d temɣarin d iḥenjiren imeẓẓyanen. D imennɛraq n ij usuyur ittejjan iwdan di ttamara, cerfen yenni wer yeggin minxef

I marra yenni izemmaren ad ayi-tteslan ad awem-iniɣ: « war ttɣufam ca »
ttamara-ya ig ittekken tus-d s ṭṭmeɛ d tarẓugi n yenni ig ittagʷden tyumi n waydud. acrah n yiwdan-a ad yeqḍa.
Idiktaturuyen ad mmten. Leḥkam-nni iksen i waydud ad idwel ɣer waydud.
Mecḥar ma kkin iwdan tmettan tilelli wer tweḍḍiri.

Iserdas! 

Wer xeddmet ag wamziwen. Wer xeddmet ag inni dawen-isseḥqaren tterran-ken d isemɣan. Yinni issuyuren tudert-nwem qqaren-awem min ɣa tteggem, mamec ɣa txarsem d mamec ɣa tacam. yinni dawem-isyamen, tḥazen min ɣa teccem, rrin-ken am lmal. Ḥuma ad telqam leburqi.

Wer xeddmet ca i degg-a n yewdan. Iwdan am macina s tiɣit n macina d ul n macina.
Kenniw war tellim ca d macinat.
Wer tellim ca d lmal.
Kenniw d yaryazen!
Kenniw ɣar-wem tayri n yiwdan deg wul-nwem.
Kenniw war tcarhem ca.
Illa yenni immexsen ig icarhen.
Yenni immexsen d yenni war yellin d iwdan.

Iserdas! 

Wer ttmenɣat x tesmeɣ!
Mmenɣet x tlelli!
Qa Lucas 17 yeqqar: « tagduda n Rebbi aqa-tt deg iwdan »
Wer telli deg ij n waryaz niɣ deg ij n tarbiɛt,
aqa-tt deg iwdan marra.
Day-wem kenniw!
Kenniw! iwdan!
Kenniw ɣar-wen tizemmar!
Tizemmar ad tesemɣarem macinat. Tizemmar ad teggem tawenza.
Kenniw, iwdan,
Ɣar-wem tizemmar a teggem tudert n trelli d tcuni. Ad terrem tudart-a d ijen tudert tecna.
S yisem n mukratiya.
Yellahut a negget tizemmar.
Yellahut a nmun marra.

Yellahut a nemneɣ x ij n umaḍal d amaynu. Ij n umaḍal a day-s negg udem i wayawya. Ij n umaḍal mani yewdan ɣar-sen tizi deg uqeddec. Mani iḥudriyen ɣar-sen imal d yinni imeqqranen ad ilin di tefra. S tzallit x tmeslayin-a i zi wḍen wamziwen ad reyyen.

Maca sxarriqen! nitni ɛemmars ad ggen min zi zzullen. ɛemmas wer tt-ggin. Idiktaturiyen rexxun i yixef-nnsen, maca ttejjan aydud teddaren am isemɣan. Yellahut a nemneɣ ḥuma a negg min xef nezzull. Jjet-aneɣ a nemneɣ ḥuma a nerxu i umaḍal. a neqqes igemran n tmura. A neqḍa x ṭmeɛ, acrah d tɣennant.

Jjet-aneɣ a nemneɣ i umaḍal n lmeɛqul, amaḍal n tussna a nizwar ɣer zzat ḥuma a naf tawenza i marra iwdan!

Iserdas! S yisem n mukratiya: « yellahut a nmun! »

Ejj akumunṭir

Ari akumunṭir
Ari da isem

Amaynu

Yeqqen ɣer-s