A dak-dd-yeqḍu s uḥenneḍ

Ɛebdelwaḥed ḤENNU

« A dak-dd-yeqḍu s uḥenneḍ ».
jjin-t-idd imezwura.

Awal-a yettwaqqar x ca n yijjen waxxa yessawal, ittenhezza … Maca wer ɣer-s min ɣa yegg, wer ittiwi walu.

Manis i dd-yekka wawal-a?
Zeg yijjen tḥajit a tt-dd-εawdeɣ lexxu:

Di min yeɛdun, ttuɣa din ijjen umeksa ittras ɣer yijjen, uca lebda ttuɣa itticc-as aɣrum aberkan, ittett yessecca kid-s aqzin-nnes.

Ijjen wass, isewweq wenni i ɣer ittras, uca yiwi-dd aɣrum n buyu. Yewca-s ijj n tbuyut yeksi-tt akid-s.

Tewta deg-s tfukt mliḥ, yewεed ijj n tili, yekkes-dd tbuyut-nni a tt-yecc. Yufa-tt terḍeb mliḥ. Amcum-nni n weqzin iqabel-it-idd ittḥennaḍ anewwar ḥuma a das-yenḍer ijj n uleqquz. Maca ameksa wer yesxi zi buyu-nni. Uca yenna-s i weqzin:
« A dak dd-yeqḍu s uḥenneḍ »
Yeqqar-as zeεma: eyya ma ad tḥennḍed anewwar, aqa aɣrum n buyu ima a deg-k yewḍa!

Ɣer ɛawed: Tḥajit n Rapunzel

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...