🔊 Aṭṭaṣ i ibeddlen! | Ḥ. LMADANI


Aṭṭaṣ iy ibeddlen! mli d ict, ili nesseɣli-tt.
Aqbuc umi ttuɣa ttleḥḥafen ixerṭiṭen, wer ssineɣ cḥal wer dd zzag-s nuri aman i tsessi!
Aɣarraf-nni n tlaxt i ttuɣa yettemrusan di tburjet, izzuɣmet tamkant-nnes i yerrin tili.

Tanewwact-nni ttuɣa ittḥeyyar leεwin x tnebdat n webrid, ḥa mli tisslaw waha, ad deg-s nettekkes fad-nneɣ s lxezrat, war din teqqim qaε limart-nnes, am xmi εemmars ma ttuɣa din tamcant-nnes. ma d ict i ibeddlen? aṭṭas i ibeddlen!

I wurar-nni ttuɣa ilellcen s yimedyazen di lemṛaḥ, mani yella? i yimenɣan-nni i ttuɣa ittemsaran di mkul urar, maɣar wer qqimen?
Ttuɣa urar mala wer dag-s yemsir umenɣi, war illi d urar, ittemsara umenɣi, awarn-as ittas-dd lehna, tudert tekmel, lexxu walu amenɣi deg wurar, maca awarn-as, wer dinni lehna ula d tudert. Ula d tamarraqt, lḥimeẓ, wer qqimen ttmeccan deg wuraren.

Arjuj εad isɣuyyu, maca wer iqqim ca isnanna tazart am cḥal uya, d lxurafat waha.
Atmun yenqes wesbeddi-nnes, ruḥ ruḥ mani ɣa-tettwalid ca ibedd, hi wesmuni n ledcur ttuɣa dd- ittegg yeqqim? war yeqqim ismuna ula d ayet bab n ddcar, ḥayed εad ledcur!

Ḥ. LMADANI
10 – Yulyuz – 2022

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...