Aɣrib di tmurt-nnes

Taqessist-a, n wezlawi Xaduci Muḥemmed, izemmem-itt Qaḍi Qeddur di dduktura-nnes « Transitivité et diathèse en tarifit, analyse de quelques relations de dépendances lexicale et syntaxique ».

Yessufeɣ-itt-dd, iɛawed-as tira: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Ul-inu yedɛeq,
S waman wer ixessi,
Wer dag-s ddexxan
Wer dag-s timessi.
Yuḥel ijahed,
Yezmen-t s uqessi
Yettru x lḥeqq-nnes
Wenni wer ikessi
Qessen-as ifassen,
La minzi ɣa yeksi
Kerfen-as iḍaren,
Minzi ɣa yefsi?

Tessnem nnbi yenna:
« Lmunker ad yemmeksi »
Ksim-t s ufus-nwem
D aẓelmaḍ, d afusi!
Ksi deg deg wul-nnec
Mala jjehd d aneqsi
Wer ttcara azellif,
S ccrab niɣ s ssebsi
Fekker deg uma-c nni
Yeṭṭsen bla amensi
Itteṭṭes di berra
Wer yeḥdij aɛessi
Axewwan wer t-ittiker
Walli min ɣa yeksi
Yelluẓ, wi t-ifeqden?
Yecca niɣ wer yecci.
Mala nnan yecca
X ssbeḥ niɣ x uɛecci
Ittxemma ɣer ujenna
Zi tmurt, min ɣa yeksi?
Ikessi lekwaɣeḍ,
D ca n ugirru yexsi
Irezzu tiɣemmar,
Am netta am uḥersi.

Ca n yewdan ttxemmamen,
Ul-nsen ifessi
Iwa lkafer-nni,
Ul-nnes d asemmi.


Khadouchi Mohamed

Ɣer Ɛawed: Taqessist n wezlawi Sifaw Lhanis: Tafadit n tlelli

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...