Ḥmed Adɣirni (1947-2020): tudert-nnes d tɣensa-nnes

Lerifain.fr

Iḍennaḍ n Letnin 19 kṭuber 2020. I yeḍra Dda Ḥmad xef uyis n tudert. D ijjen uterras ixdem aṭṭas i Tmaziɣt. Igga tizemmar d timeqqranin maḥend Tmaziɣt ad taweḍ amkan i testahell yiḍ-a. Waxxa wer das-immewc lḥeqq-nnes. Maca netta iqqim lebda iṭṭef di tirjet n imenzayen-nnes.

Tudert-nnes

Ḥmed Adɣirni ilul di ddcar n « Taddart » di teqbilt n « Ayt Ɛli ». Di Tkunfidiralit n Ayt Baεmran. Baba-s ttuɣa issɣura din, mamec i t-ttuɣa d abeṭṭuy. Maca netta iẓuran-nnes zi ddcar n Ik°rar n Sidi Σbderreḥman zi Tiznit. Di Tɣiwant n « Aglu ». Iɣra Adɣirni di ddcar-nnes mani ilul, zi senni di Tiznit ar mani ig ikemmel di Trudant. Deg Usinag Ameslem. Iksi Bak-nnes zi Merrakec, xenni igeɛɛed ɣer Fas. Dag-s ig iksi llisuns-nnes di tsekla, zi senni iɛda ɣer Rrbaṭ maḥend ad iɣer izerfan. Ar mani ig iksi llisuns-nnes uca yudef ad yili d abuɣaw.

Taɣensa-nnes


Di temẓi-nnes ila illa d ameɣnas n UNEM. Ḥmed Adɣirni, zeg imezwura i yerrin taynit i tmeslayt n Tmaziɣt. Zeg inni issujden tasdawit n unebdu deg Ugadir. Ixdem di tmesmunt n Tamaynut, zeg iwdan ig issersen ddsas i Ukungris amaḍlan Amaziɣ, mamec i t-ttuɣa d amezday n tmesmunin timaziɣin. Mamec i icrek deg wegraw amaḍlan n tseqqar n wemdan di Byinna deg usegg°as n 1993. Mamec ig igga Akabar Adimukraṭ Amaziɣ Ameɣribi (PDAM). Min xef iḥkem Lmuɣrib s ubeddi.
Adɣirni zeg iwdan i ttuɣa lebda iḥeṭṭar di lmeḥkama, maḥend ad idafeɛ x imeɣnas. Zeg imeɣnas n tmesmunt n Tlelli di 1994, ar imeɣnas n MCA di 2008 d imeɣnas n Lḥirak n Arrif.
Adɣirni, yura xirebbi n idlisen x tsekla, tasertit d umawal azerfan i d-issufeɣ. Mamec netta i d-issufeɣ jjurnal n « Tamaziɣt ». Ig isiɣan aṭṭas ar mani i tbedd. D ijjen uterras iwca tudert-nnes amen tekmel i Tmaziɣt.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...