Ḥasan Ben Muḥemmed, ixes ad iɛawed tḥajit n jeddes deg ijjen wungal.

Ḥasan Ben Muḥemmed d ijjen zeg imaraten n Arrif ibdan ifessar ungalen-nnes s Tefransist, immerni ɣer imaraten ameknaw Σaziz Aynan, Racida Lemrabeṭ, Najat Lhacmi d inniḍen ig ittarin s yilsawen n tmura mani i zeddɣen.

Ben Muḥemmed i yellan d mmis n Iɛezzanen, tuɣa yezzar-as yefsar ijjen ungal qqaren-as « La Gâchette facile » i di yettɛawad tḥajit n umas ameqqran ig ittwanɣen di Marsay (iffus n Fransa) x ufus n ijjen upulis.

Umas ig ittwamḍren deg Iɛezzanen ṭṭarf i jeddis, d manaya i t-ijebden ḥma ad ibeqqec di twengimt-nnes ad iɛawed ula x jeddis ig icerken deg umenɣi n Arrif (1921-1926) d mammec ig icrek ula deg umenɣi agarim n Spanya (1936-1939).

Jeddes n Ben Muḥemmed ig immuten di 1976 qber ma ad d-irur umara s telt cchur. Ben Muḥemmed iqqar x jeddis « Baba ig immuten di 1998 ɛemmers wer dayi iɛawed x-as, ura kter nec ɛemmers wer das-nniɣ ad ayi-iɛawed x-as, nedmmeɣ aṭṭas umi wer rriɣ bu taynit d tameqqrant i umezruy n lwacun-nneɣ« .
Ben Muḥemmed deg ubeqqec-nnes x umezruy n jeddis yufa ila tuɣa ittegg aṭṭas n tmeslayin amekaw tayemra s ddinamit di playa n Iɛezzanen d mamec tuɣa iddar deg Wehran, amezruy n Muḥemmed Ben Ḥeddu (Jeddes n umara) ijj-it ad irzu di larcif n imenɣan n uspanyu ḥuma ad iḍfer filu n tudert-nnes ad x-as igg ijjen udlis ad dag-s iɛawed maci ɣir tḥajit n Muḥemmed Ben Ḥeddu maca ula d ijjen uɣezdis zi tudert n Arrif d Irifiyen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...