Ɛmar Udaddi

Ḥajitkum, yekker di min yeɛdun, ttuɣa din ijjen qqaren-as Ɛmar Udaddi, ttuɣa-t d miɣis. Ttuɣa ɣer-s ij uma-s yeccur s temɣendeft. ttuɣa min ma yenna-s wer ɣer-s ittesli.

Ij n wass, ṭṭfen abrid tnayen idsen, teṭṭef-iten-dd llilet, xzaren ammu d wammu, ttwalan ij n tsejjart, uca weɛden-tt maḥend a din sseɛdun tameddit.

Menhu d Ɛmar Udaddi, yuli di tsejjart. Yeqqar-as i umas i di tella temɣendeft: « Ali-dd ay amcum, aqa a dd-yekk ca n yifis a c-yecc, niɣ a dd-yeɛdu ca n wemsebrid wer ttessned min deg-k ɣa yexdem. Ali-dd ad tedduryed di tsejjart, wer dac-dd-yerri ḥedd lexber ma aqqa-cek da niɣ wer da tellid.

Maca imɣendef d imɣendef waha. Yenna-s i Ɛmar: Mala cekk tulyed di tsejjart, necc ad ɣzeɣ di tmurt, a din dduryeɣ zi tesmeḍ.

Yeqqim yeqqaz, yeqqaz… Alami yegga aḥfur anict n tiddi-nnes. Yentu ixf-nnes di tmurt, yejja illa azellif ittban.

Umi teḥdeq tmeddit, ɛdun-dd ca n yemsebriden, weɛden-dd tasejjart-nni. Bdan rezzun x yeẓra i ɣa ggen d imran, ḥuma ad qqden timessi. yenneqreḍ yijjen deg uzellif n Yemɣendef, yenna-sen i imeddukkal-nnes: aqqa-wem ijjen, rnim-dd tnayen n yemrn waha.

Rnin tnayen n yeẓra ɣer uzellif n yemɣendef, uca qqden timessi. Lexdenni, yebda ittlaɣa:

  • « A Ɛmar a Ɛmar Udaddi, Azellif n uma-c yedwel d imri »

Amen yella di tsejjart yennuffer, yerra-dd x-as:

  • « mli tellid d uma, ili aqqa-cek akid-i ».

Nekka-dd ssa d ssa, wer daneɣ iseḥḥ ca, tseḥḥ-aneɣ yij n tleqquzt n weɣrum, a tt-nebḍa jer-aneɣ.

Ɛebdelwaḥed ḤENNU
Tḥajit-a iɛawed-ayi-tt Baba (Ilul asegg°as n 1936)

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...