Taqbilt n Ayt Tuzin s tiṭṭawin n Angelo Ghirelli, yujed i tmesɣiwt.

Aṭṭas i ttuɣa yettrajan ad immers udlis n « Taqbilt n Ayt Tuzin : Tiɣuri d tamunugrafit » n Angelo Ghirelli di lmektabat. Tefser-dd tamesunt n Aɣbal i tyumi d twiza lexbar-a x Facebook. Tenna belli adlis-a ad yili yujed di lmektabat n Arrif. Issuɣel-it-id Lḥusayen Buḍileb, i yellan d mmis n Ajdir (Temsaman) d amerzru deg usinag ageldan n tussna Tamaziɣt (IRCAM).

Adlis yebḍa x setta n izegnan, amezwaru n min iqqnen ɣer iwdan d tjyugrafit. Wis tnayen n iɣemmuyen d imudar. Wis tlata x igelwan n teqbilt, wis rebɛa d tinewcayin (data) d titnugrafyin d timezruyanin, wis xemsa yessawal dag-s x yiles, ddin, leɛwayed d izerfan, ameggaru qqaɛ yura-t x leḥkam n ssiyasa d ddin.

Amek yettwassen belli Ghirelli yura adlis-a deg iseggusa n ɛecrin di lqern yeɛdan, ttuɣa yezwar-as yefsar ij n udlis ula x Ibeqquyen.  

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...