Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari

Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari

 ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR DIALECTES BERBÉRES DES BNI IZNASSEN, DU RIF ET DES SENHAJA DE SRAÏR. GRAMMAIRE, TEXTES ET LEXIQUE”.1932. Ɛawdeɣ-as tira, maca ufiɣ g-s ij n wawal ur ssineɣ min ixes ad yini “jumaɛ / jumaɛa”.

Tanfust-a, tettadef g weklasi n tira I umi neqqar s tefransist: “humour noir” tessawal x tmslayin qesḥent, maca s usfixex.

Imxumbal n irifiyen aged waɛraben, ttwassnen zi zik, asurif amezwaru i ggin iwdan-a ar waydud a3rab, mmuten. Minzi ur ssinen taɛrabt, maca iɛraban ur din bu lmuckil mala ur ssinen tarifit.

Taɛrabt tetteḥkam, tarifit tteḥkamen x-s.

Leḥkayet I dd-igguren, isemma-tt Renisio “COMMENT ADVINT LA DEBACLE RIFAINE”

Milouda El Hankari

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Rebεa n midden zi Ayt Weryaɣelmunen, nnan-as: rwaḥit a nraḥ  ar lɣerb. Inna-sen ijjen: ur nessin taεrabt. Inna-sen ijjen: uka necc ssneɣ na”. Ikker ijjen nniḍen inna-sen: necc ssneɣ beεda “b-elqaduma”. Ikker ijjen inna- sen: ula d necc ssneɣ: “εla el bela”. Ikker wen nniḍen inna-sen: necc ssneɣ: ” nnar a baba aεrab”.

Nnan: ruxa nessen taεrabt.

Uguren-dd ar lɣerb. Usin-dd ar ubrid, ufin dinni ijjen immut. Bedden akid-s. Usin-dd waεraben ayetma-s n wenni i immuten. Ssawalen akid-sen s taεrabt. Nnan-asen:  wi inɣin wa? Ikker wenni amezwaru inna-sen: ““na”. Nnan-asen netnin: mizeg? Ikker bab n “na” inna-s i wen nniḍen : Ssiwel cekk twala-inek. Inna-sen wenni: “b-elqaduma”. Nnan-asen: Waεraben-nni: mixef i t-tenɣim: Inna-sen wis tlata: “εla el bela”. Nnan- asen waεraben: Ah.. ya ccmayet, ṭṭfem-ten. Rewlen netnin, udfen deg uxeccab, nnḍen- asen, ur ufin muk asen-ɣa gen.

Ikker wiss tlata, inna-s i wis rebεa: jumaε[1] twala-inek ḥuma a nenjem. Ikker netta wiss rebεa inna-sen:” nnar nnar a baba aεrab”.

Kkren netnin ucen-asen timessi, skemḍen-ten. Qqiment teɣmas-nsen ticemlalin. Nnan-as: tarwa n leḥram, εad ḍeḥḥken.


[1] Ur ssineɣ min ixes ad yini jumaεa /jumaɛ. Gi laṣel: jumaﻉ

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...