Categories: TadelsaTasekla

Tanfus taqdimt qaɛɛ i yuran s tmaziɣt n Arif

Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira : Khalid BOUYAALA.

Ta d ijj n tenfust (taḥajit), teffeɣ-dd di « Grammaire Kabyle » n A. HANOTEAU. Adlis-a, ɣer-s 163 iseggusa, yeffeɣ-dd deg 1858. Tanfust-a, yezmer ad yili, d nettat d taqdint i daneɣ-dd-yeqqimen tura.

Ssufɣeɣ-tt-idd, ɛawdeɣ-as tira maḥend ad awḍen yewdan a tt-ɣren a s-fehmen. Ha min deg-s :

Tanfust s tmaziɣt n iqelɛeyyen

Qqaren x yijj n wergaz d amegnun, yudef deg ijj n temdint, iẓra tira uran-tt di tewwurt-nnes : «  Qaɛɛ lberrani, wen ɣa yemmten di di temdint-a, a das-yegg lecfen ujellid, a das-yewc tmanyin uqiyya, lḥeqq n lecfen-nnes. »

Illa wergaz-a wer ɣer-s ca kter zeg uday nnhar n ssebt. Yelqa ajellid deg ijj n webrid, ibedd ɣer-s, ibda yeqqar-as : « Necc meḍlum ! », inna-s ujellid : « Wi c-iḍelmen ? » inna-s : « Necc ẓriɣ tira urant di tewwurt n temdint : qaɛɛ lberrani, wen ɣa yemmten di temdint-a, a das-iseɣ lecfen ujellid, a das-yewc tmanyin uqiyya n lecfen-nnes ; necc xseɣ lextu  settin uqiyya, a dayi-tent-tewced ! Nnhar ɣa mmteɣ a dayi-tewced ɣir ɛicrin i yeqqimen. » Iḍḥek ujellid zi tjemmaḥt-nnes, inna-sen : «  wcet-as settin uqiyya », yeksi-tent wergaz iruḥ.

Ca n wussan, ibedd zdat ujellid deg ubrid, inna-s : « necc meḍlum ! » inna-s ujellid : «  wi c-iḍelmen ? » Inna-s : «  necc ẓriɣ iḍennaḍ sidna Ɛisa, memmi-s n Mmeryama ɛalih ṣṣalaṭ ussalam, inna-yi : wer tettmettid ɣir meɣruq, necc lexxu ḥdajeɣ ɛicrin uqiyya i dayi-yeqqimen zi lḥeqq n lecfen inu ;  lweqt ɣa mmteɣ wer teḥdijiɣ ca.

Iḍḥek ujellid zi teḥḥraymit-nnes igga-s nnafaqa.

Majid Aqerɛi

Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A.…

24 janvier 2021

Am wass-a 34 issegusa zeg wami nɣin Saɛid d Farid di llisi n Imzuren

Saɛid Buḍḍuft d Farid Akruḥ Deg useggas n tɣuri 86/87 umi ttuɣa imeḥḍaren n llisi…

21 janvier 2021

Ma ad teddred tudert-nnec yecnin mala « temsuluḥed aked lmewt » ?

Tala: BBC Deg iseggusa n xemsin zi lqern yeɛdun, yura umara d useklan amiksiki Octavio…

21 janvier 2021

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal…

20 janvier 2021

Biden d aselway n Umarikan d Trump yugi ad yeḥḍer di ficta

Tala: BBC Wwḍen ad ggen Imarikaniyen Joe Biden d amɣar d jjdid x-asen.  Di Washington…

20 janvier 2021

Wami i dd-iccur Useppanyu tamurt n Arif. (Occupation d’Ajdir)

Milouda El Hankari Leḥkayet-a ksiɣ-tt-idd zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES…

19 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar