Necc d necc!

Aqqa-yi da deg yijjen teɣmert deg wa i umi qqaren amaḍal, isem-inu Ɛebdelwaḥed, wah Ɛebdlwaḥed, deg-s « Ɛebd » deg-s « waḥed ». « ɛebd » texs ad tini « ismeɣ », « waḥed » texs ad tini « ijjen ». Isem-inu ittawi-dd s tmaziɣt: « Ismeɣ n yijjen ». D wa d isem i dayi-ixḍaren, minzi din ijjen uxarres belli merra wenni ɣa yeggen i ca n mmi-s isem ibedda s « ɛebd », a das-mmernint lḥasanat. Necc zeg yewdan-a i umi wcin isem deg-s « ɛebd » maḥend ad adfen jjennet x weɛrur-inu.
Kkreɣ-dd deg yijjen ddcar deg-s iẓeɣran d iɣebrawen d ddmani d ituma d tɣaɣrin d zzwayel d iqubac n waman mmersen x tmewwa n yebriden maḥend ad swen yemsebriden… ula d iqubac tteggen-ten x webrid maḥend ad awyen « lḥasanat »…

Irareɣ iksan iḍerɣalen, ggiɣ carreḥ melleḥ, ukreɣ lbakur d lmecmac zi leɛrasi, yewta-yi lefqih umi i das-dd-rewleɣ zi tmezyida, ggiɣ ddbazi, ggiɣ timesbedda, qellbeɣ taryazt-inu deg iɣerwaḍ, nedyeɣ i yejḍaḍ, ɛummeɣ di tnedwin d sswarej… manaya ggiɣ-t deg yijj n llṭa ttuɣa ttɣileɣ amaḍal d wenni mani lliɣ.

Alami d ijj n wass, amen i ttuɣa nettcerra lqurɛan di arrwa n tmezgida, am yizan, kul ijjen mani ittzebzib weḥḥd-s, uca a dd-yadef ijjen butenyart tettsiqsiq, yus-dd akid-s lemqeddem. umi i dd-udfen isur yesseɣd uzebzeb-nneɣ di twala d ijjt! yebda bu tsenṭuḥt-nni yessawal akid-neɣ s ca n wawal, s tuddarɣelt i ma neqceɛ walu di min yenna. Xenni ɛad i dd-yenḍu lemqeddem, yenna-neɣ: Ad traḥem ad teɣrem di « sekwila », ad tarim s « stilawat » ca d azeggʷaɣ ca d azegza, ad tenḍrem ssmex…

Nudef ɣer « sekwila « -nni, nenḍer aɣimi x ujertil n tyiẓḍent i daneɣ-yeccin tideynitin, iɛejb-aneɣ uɣimi x lekrasa, uca yebda uqeccar-nni ittseqsa-aneɣ:
– Ma hada? (yesskan aneɣ ɣer tewwurt)
Netterra x-as neccin:
– D tawwurt.
Ad ihezz asenṭuḥ, uca a daneɣ-yini:
– hada babun, ɛawduha.
A das nini neccin:
– Hada babun.
A daneɣ yini:
– ɛawduha.
A das-nɛawed:
– Hada babun..
Amenni i neqqim nettɛawad: babun, baqaratun, kalbun, rukbatun…
xmi i ttuɣa dd-nettrewwaḥ ɣer taddart, nettseqsa yemma-tneɣ: mamek das-qqaren a yemma i ta? teqqar aneɣ: ta d tawwurt. nḍeḥḥek, uca neqqar-as: a lla a yemma, hada babun, uca lexdenni a daneɣ-tini: iwa sseɛd-nwem a tarwa-inu teɣrim, tessnem mamek i das-qqaren, aqqa necc ta ssneɣ qqaren-as tawwurt waha, mani ufiɣ min dayi-teqqarem ammu?!

Zeggami nḍareɣ ajertil, qqimeɣ x lkursi n teflewt, d nitni ttebbaren-ayi ijjen yiles s uɣil deg uqemmum, qqaren-ayi d wa d iles i cekk ɣa inefɛen, wenni i ɣer-k mɣar nḍar-it x-ak ssenni!

Yeɛdu min yeɛdun, kkseɣ axarres n ddcar-inu i ttuɣa ttwaliɣ d amaḍal-inu, uca xergeɣ ijjen uxarres nneɣni yiẓeḍ s imunas n Lquds d Falasṭin… Cwayt s cwayt, xarrseɣ aked yexf-inu, ufiɣ necc ssa nitni qqaren ayi cekk zeg yinin diha…
haaaaa! sixenta necc d necc, inin d inin!…

Zi ssenni, yebda wemɛutrus-inu maḥend ad dewleɣ d necc, ad ɛefseɣ x min dayi-sseɣren netnin!…

Ɣer ɛawed: Tamaziɣt d useqsi n tira

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...